ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประดาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อบต.หัวง้มมีการดำเนินการหรือมีกิจกรรมที่แสดงว่าผู้บริหารมีส่วนร่วมสูงสุด ในการให้ความสำคัญการปรับปรุงพัฒนา หน่วยงานด้านคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใส

ลำดับ .....................โครงการ..................... วัน/เดือน/ปี คลิกภาพกิจกรรม
1 วันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมมอบทุนการศึกษาฯ 11 ม.ค.2563 คลิกที่นี่
2 25 ม.ค.2563 คลิกที่นี่
3 24 ก.พ.2563 คลิกที่นี่
4 ร่วมโครงการสรงน้ำพระธาตุกู่แก้ว  5 มิ.ย.2563 คลิกที่นี่
5 24 มิ.ย.2563 คลิกที่นี่
6 ประชุมจำเดือน  ปีงบประมาณ 2563 คลิกที่นี่