ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อบต.หัวง้มมีการดำเนินการหรือมีกิจกรรมที่แสดงว่าผู้บริหารมีส่วนร่วมสูงสุด ในการให้ความสำคัญการปรับปรุงพัฒนา หน่วยงานด้านคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใส

ลำดับ .....................โครงการ..................... วัน/เดือน/ปี คลิกภาพกิจกรรม
       
1

โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ

20 เม.ย.2564 คลิกที่นี่
2

โครการรณรงค์เพื่อสังคมปลอดขยะ

7 เม.ย.2564 คลิกที่นี่
3

โครงการบรรพชาอุปสมบทประจำปี 2564

2 เม.ย.2564 คลิกที่นี่
4

โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา​ท้องถิ่น

12 ก.พ. - 7 มี.ค.64 คลิกที่นี่
5

ฝึกทักษะฟุตบอลหัวง้ม

13 ก.พ.2564 คลิกที่นี่
6 โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. ภายในองค์กร 22 ม.ค.2564 คลิกที่นี่
7 25 พ.ย.2563 คลิกที่นี่
8 ประชุมจำเดือน  ปีงบประมาณ 2564 คลิกที่นี่