ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการประเมินประสิทธิภาพ ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือสำหรับประชาชนฯ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บรืิหาร อบต.หัวง้มมีการดำเนินการหรือมีกิจกรรมที่แสดงว่าผู้บริหารมีส่วนร่วมสูงสุด ในการให้ความสำคัญการปรับปรุงพัฒนา หน่วยงานด้านคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใส

ลำดับ .....................โครงการ..................... วัน/เดือน/ปี คลิกภาพกิจกรรม
1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนักคุณธรรม จริยธรรมฯ 16-17 ม.ค. 2561 คลิกที่นี่
2 จัดฝึกอบรมโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ภัย ลดความสูญเสีย 25  ก.พ. 2561 คลิกที่นี่
3 โครงการปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2561   คลิกที่นี่
4 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561   คลิกที่นี่
5 MOU วันเด็กแห่งชาติ   คลิกที่นี่
6 MOU โครงการการพระราชดำริ หมู่ 3 4 7   คลิกที่นี่
7 MOU กีฬาผู้สูงอายุ ทรายขาวเกมส์   คลิกที่นี่
8 mou1 กิจกรรมวันโครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลหัวง้ม ประจำปี2562   คลิกที่นี่
9 mou2 การส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม   คลิกที่นี่
10 mou3 การศึกาา การพัฒนาส่งเสริมและการบูรณาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน   คลิกที่นี่
11 mou4 การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลหัวง้ม   คลิกที่นี่
       
       
       
       
       
       
       
       

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. mou1 51 ครั้ง
2. mou2 43 ครั้ง
3. mou3 49 ครั้ง
4. mou4 46 ครั้ง