ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหั ...

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ประจำปีงบประมาณ

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาศ ประจำปีง ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ( ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำป ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้า ...

อ่านข่าวต่อ

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดห ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างเส ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศราคากลาง ก่อสร้างเสริมผิ ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำ ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้อถยน ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ ...

อ่านข่าวต่อ