ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการประเมินประสิทธิภาพ ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือสำหรับประชาชนฯ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้า ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก ...

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอแล ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศ อบต.หัวง้ม การตรวจสอบกา ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้า ...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด

อ่านข่าวต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้ว ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้า ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรั ...

อ่านข่าวต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562 ...

อ่านข่าวต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 ...

อ่านข่าวต่อ

ขอส่งประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาซ ...

อ่านข่าวต่อ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้าง ...

อ่านข่าวต่อ