ข่าวประชาสัมพันธ์

ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประกาศ แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปี 2563

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

รายงานผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารดาวน์โหลด

หัวข้อ

ลงวันที่

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท้องถิ่น (ดู:98) 9 ก.ค 63
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 (ดู:270) 4 ก.ค 62
กฎกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. 2560 (ดู:262) 4 ก.ค 62
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินฯ (ดู:249) 4 ก.ค 62
พรบ.ควบคุมอาคาร (ดู:240) 4 ก.ค 62
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น (ดู:224) 4 ก.ค 62
พรบ.อบต. (ดู:183) 4 ก.ค 62
กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 (ดู:133) 22 พ.ย 61
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 (ดู:127) 4 ก.ค 62
กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 (ดู:131) 22 พ.ย 61

ศูนย์วัฒนธรรม (ดู:478)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก อบต.หัวง้ม (ดู:426)
ธนาคารความดีตำบลหัวง้ม (ดู:523)
โงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม (ดู:674)