ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

กิจการสภา

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

ประชุมสภาสามัญ ปี 2564

สมัยที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2564

สมัยที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สมัยที่ 3 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ประชุมสภาวิสามัญ

สมัยที่ 1 วันที่  25  มกราคม  2564

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  วันที่ 11  สิงหาคม 2564

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

สมัยที่ 4 วันที่ 23 กันยายน 2564

 

ประชุมสภาสามัญ ปี 2565

สมัยที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม  2565

สมัยที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ประชุมสภาวิสามัญ 

สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 วันที่  5  มกราคม  2565

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  วันที่ 18  มกราคม 2565 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 25 ต. 219 ครั้ง
2. ประชุมสภา สามัญ 1 ครั้ง1 141 ครั้ง
3. ประชุมสภา สามัญ 2 ครั้ง1 141 ครั้ง
4. ประชุมสภา วิสามัญ 1 ครั้ง 142 ครั้ง
5. ประชุมสามัญ 3 ครั้ง 1 ปี 153 ครั้ง
6. ประชุมสภา วิสามัญ 2 ครั้ง 144 ครั้ง
7. ประชุมแปรข้อบัญญัติ ปี 62 133 ครั้ง
8. ประชุมสภา วิสามัญ 2 ครั้ง 140 ครั้ง
9. ประชุมสภา วิสามัญ 3 ครั้ง 144 ครั้ง
10. ประชุมสภา สามัญ 4 ปี 2562 154 ครั้ง
11. ประชุมสภา สมัยสามัญ 1 ปี 143 ครั้ง
12. ประชุมสภา สมัยวิสามัญ 1ปี 139 ครั้ง
13. เรียกประชุมสามัญสมัยแรก ป 136 ครั้ง
14. ประกาศกำหนดประชุมสามัญ 139 ครั้ง
15. เรียกสมัยสามัญ ที่3 ปี62 137 ครั้ง
16. เรียกสมัยสามัญ ที่4 ปี62 143 ครั้ง
17. เรียกสมัยสามัญ ที่2 ปี62 140 ครั้ง
18. เรียกสมัยสามัญ ที่ 3 ปี63 140 ครั้ง
19. ประชุมสภาฯ สามัญ ที่ 1/63 131 ครั้ง
20. กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ 84 ครั้ง
21. ประชุมสามัญ สมัยที่2/63 91 ครั้ง
22. ประชุมสามัญ สมัยที่1/63 97 ครั้ง
23. ประชุมสามัญ สมัยที่3/63 96 ครั้ง
24. ประชุมสามัญ สมัยที่4/63 95 ครั้ง
25. วิสามัญ ครั้งที่1/63 97 ครั้ง
26. วิสามัญ สมัยที่ 2 1/63 93 ครั้ง
27. วิสามัญ สมัยที่ 2 2/63 100 ครั้ง
28. วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 101 ครั้ง
29. วิสามัญ 1 ลว25ม.ค.64 34 ครั้ง
30. สามัญ 1 ลว25ก.พ.64 25 ครั้ง
31. สามัญ 2 ลว31 พ.ค.64 26 ครั้ง
32. สามัญ 3 ลว27 ก.ค.64 21 ครั้ง
33. วิสามัญ3 ครั้งที่1 ลว11ส. 34 ครั้ง
34. วิสามัญ3 ครั้งที่2 ลว23ส. 22 ครั้ง
35. วิสามัญ4 ลว 23 ก.ย.64 21 ครั้ง
36. รายงานครั้งแรก 30 ธ.ค.64 28 ครั้ง
37. วิสามัญ 1 ครั้งที่ 1 ลว5ม 34 ครั้ง
38. วิสามัญ 1 ครั้งที่ 2 ลว18 22 ครั้ง
39. วิสามัญ 1 ลว28มี.ค.65 28 ครั้ง
40. วิสามัญ 2 ลว 31 พ.ค.65 30 ครั้ง