ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

ประชุมสภาสามัญ ปี 2564

สมัยที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2564

สมัยที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สมัยที่ 3 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ประชุมสภาวิสามัญ

สมัยที่ 1 วันที่  25  มกราคม  2564

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  วันที่ 11  สิงหาคม 2564

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

สมัยที่ 4 วันที่ 23 กันยายน 2564

 

ประชุมสภาสามัญ ปี 2565

สมัยที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม  2565

สมัยที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ประชุมสภาวิสามัญ 

สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 วันที่  5  มกราคม  2565

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  วันที่ 18  มกราคม 2565 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 25 ต. 302 ครั้ง
2. ประชุมสภา สามัญ 1 ครั้ง1 230 ครั้ง
3. ประชุมสภา สามัญ 2 ครั้ง1 231 ครั้ง
4. ประชุมสภา วิสามัญ 1 ครั้ง 231 ครั้ง
5. ประชุมสามัญ 3 ครั้ง 1 ปี 242 ครั้ง
6. ประชุมสภา วิสามัญ 2 ครั้ง 226 ครั้ง
7. ประชุมแปรข้อบัญญัติ ปี 62 224 ครั้ง
8. ประชุมสภา วิสามัญ 2 ครั้ง 229 ครั้ง
9. ประชุมสภา วิสามัญ 3 ครั้ง 236 ครั้ง
10. ประชุมสภา สามัญ 4 ปี 2562 244 ครั้ง
11. ประชุมสภา สมัยสามัญ 1 ปี 233 ครั้ง
12. ประชุมสภา สมัยวิสามัญ 1ปี 220 ครั้ง
13. เรียกประชุมสามัญสมัยแรก ป 229 ครั้ง
14. ประกาศกำหนดประชุมสามัญ 229 ครั้ง
15. เรียกสมัยสามัญ ที่3 ปี62 228 ครั้ง
16. เรียกสมัยสามัญ ที่4 ปี62 233 ครั้ง
17. เรียกสมัยสามัญ ที่2 ปี62 227 ครั้ง
18. เรียกสมัยสามัญ ที่ 3 ปี63 231 ครั้ง
19. ประชุมสภาฯ สามัญ ที่ 1/63 239 ครั้ง
20. กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ 173 ครั้ง
21. ประชุมสามัญ สมัยที่2/63 208 ครั้ง
22. ประชุมสามัญ สมัยที่1/63 206 ครั้ง
23. ประชุมสามัญ สมัยที่3/63 198 ครั้ง
24. ประชุมสามัญ สมัยที่4/63 198 ครั้ง
25. วิสามัญ ครั้งที่1/63 199 ครั้ง
26. วิสามัญ สมัยที่ 2 1/63 196 ครั้ง
27. วิสามัญ สมัยที่ 2 2/63 206 ครั้ง
28. วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 208 ครั้ง
29. วิสามัญ 1 ลว25ม.ค.64 122 ครั้ง
30. สามัญ 1 ลว25ก.พ.64 113 ครั้ง
31. สามัญ 2 ลว31 พ.ค.64 115 ครั้ง
32. สามัญ 3 ลว27 ก.ค.64 107 ครั้ง
33. วิสามัญ3 ครั้งที่1 ลว11ส. 120 ครั้ง
34. วิสามัญ3 ครั้งที่2 ลว23ส. 108 ครั้ง
35. วิสามัญ4 ลว 23 ก.ย.64 108 ครั้ง
36. รายงานครั้งแรก 30 ธ.ค.64 115 ครั้ง
37. วิสามัญ 1 ครั้งที่ 1 ลว5ม 119 ครั้ง
38. วิสามัญ 1 ครั้งที่ 2 ลว18 108 ครั้ง
39. วิสามัญ 1 ลว28มี.ค.65 117 ครั้ง
40. วิสามัญ 2 ลว 31 พ.ค.65 122 ครั้ง
41. วิสามัญ 1/2 10เม.ษ.66 1 ครั้ง