ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการประเมินประสิทธิภาพ ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือสำหรับประชาชนฯ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

กิจการสภา

รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 - 2561

 

ประจำปีงบประมาณ 2560

1. ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)

2. ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560)

3. ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (วันที่ 30 เมษายน 2560)

4. ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (วันที่ 29 พฤษภาคม 2560)

5. ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (วันที่ 11 กรกฎาคม 2560)

6. ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 กรกฎาคม 2560)

7. ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 (วันที่ 20 กรกฎาคม 2560)

8. ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3  (วันที่ 18 สิงหาคม 2560)

9. ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4  (วันที่ 27 ตุลาคม 2560)

 

ประจำปีงบประมาณ 2561

1.ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1  (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)

2.ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2  (วันที่ 30 เมษายน 2561)

3. ประชุมสภาฯสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  2561  ครั้งที่ 1 (วันที่  18  กรกฎาคม  2561)

4. ประชุมสภาฯสมัย สมัยที่ 3 ประจำปี  2561  ครั้งที่ 2  (วันที่ 30 กรกฎาคม 2561)

5. ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ  สมัยที่  1   ประจำปี  2561 วันที่  (31  สิงหาคม  2561)

6. ประชุมสภาฯสมัยสามัญ  สมัยที่  4   ประจำปี  2561 (วันที่ 25  ตุลาคม  2561)

7. ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ  2   ประจำปี  2561  (วันที่  28 ธันวาคม พ.ศ.  2561 )