ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประกาศ แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปี 2563

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

รายงานผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

ฝึกทักษะฟุตบอลหัวง้ม

วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 นายวินัย เครื่องไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชนตำบลหัวง้ม(ฝึกทักษะฟุตบอล) ณ สนามกีฬาหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ เพื่อเพิ่มทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนและเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนเด็กและเยาวชนได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง