ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลดาวน์โหลด

ระเบียบค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิ ...

อ่านข่าวต่อ

ระเบียบอาสาบริบาลท้องถิ่นของ อ ...

อ่านข่าวต่อ

คู่มือเลือกตั้งท้องถิ่น ...

อ่านข่าวต่อ

ระเบียบจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับ 3 ...

อ่านข่าวต่อ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพ ...

อ่านข่าวต่อ

ระเบียบเงินบำเหน็จบำนาญ ...

อ่านข่าวต่อ

หลักเกณฑ์การจัดสรรอาหารเสริม ( ...

อ่านข่าวต่อ

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏ ...

อ่านข่าวต่อ

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 ...

อ่านข่าวต่อ

กฎกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. 2560 ...

อ่านข่าวต่อ

ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินฯ ...

อ่านข่าวต่อ

พรบ.ควบคุมอาคาร ...

อ่านข่าวต่อ