ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

รายงานผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นราย ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศแจ้งผลการขายทอดตลาด ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศขายทอดตลาด จำนวน 12 รา ...

อ่านข่าวต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563 ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้า ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำ ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฯ ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฯ ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฯ ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้า ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฯ ...

อ่านข่าวต่อ