ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

รายงานผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร อบต.หัวง้ม มีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ พนักงานมีทัศนิคติที่ดี ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

 

 

ลำดับ

..............................โครงการ.............................

วัน/เดือน/ปี

คลิกภาพกิจกรรม

1 กฐินสามัคคีตำบลหัวง้ม วันที่ 1 พ.ย.2562 คลิกที่นี่
2 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 คลิกที่นี่
3 วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 วันที่ 18 มี.ค.63  คลิกที่นี่
4 กิจกรรม 5 ส.  ประจำปี 2563 คลิกที่นี่
5 กิจกรรมพบกันวันพระ  ประจำปี 2563 คลิกที่นี่