ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

รายงานผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณทิตน้อย ปีกา ...

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ

อ่านข่าวต่อ

ฝึกทักษะฟุตบอลหัวง้ม ...

วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 นายวินัย เครื่อง

อ่านข่าวต่อ

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตำบ ...

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. จัดกิจกรรมตรว

อ่านข่าวต่อ

การจัดการท่องเที่ยวสู่ชุมชนเชื ...

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดดงเจริญ ต

อ่านข่าวต่อ

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชา ...

29 สิงหาคม 2563 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและ

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมธรรมนูญสุขภาพตำบลหั ...

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มปกครองห

อ่านข่าวต่อ

อบรม อปพร.ตำบลหัวง้ม ปี2563 ...

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย ให้กับ

อ่านข่าวต่อ

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ...

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหาร

อ่านข่าวต่อ

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้น ...

วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. อ

อ่านข่าวต่อ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ กา ...

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. อ

อ่านข่าวต่อ

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ...

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส

อ่านข่าวต่อ

โครงการ พบกันวันพระ ประจำปี 25 ...

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 06.30 น. นายกองค์การบ

อ่านข่าวต่อ