ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้า ...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้า ...

อ่านข่าวต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ...

อ่านข่าวต่อ

จัดซื้อจัดจ้างปี 62 ...

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านกู่สูง

อ่านข่าวต่อ

แบบ บก.01และราคากลางก่อสร้าง ...

อ่านข่าวต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ ...

อ่านข่าวต่อ

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือ ...

อ่านข่าวต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ร ...

อ่านข่าวต่อ

สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างในปีงบ ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัด ...

อ่านข่าวต่อ

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือ ...

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ศ

อ่านข่าวต่อ

รายงานผลจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค ...

- แบบรายงานผลสอบราคาฯ(แบบ 1) - แบบรายงานผลสอบราคา

อ่านข่าวต่อ