ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

O17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี/017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566(ITA)

O14 การจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน ปี พ.ศ.2567

รายงานเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินสะสม

016ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2567

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขย ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางถนนสายหลัก

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขย ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุ ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระ

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเส ...

ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนก

อ่านข่าวต่อ

จ้างปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำห ...

จ้างปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1 บ้านป่าง

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริ

อ่านข่าวต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาศ ประจำปีง ...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่ ...

อ่านข่าวต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (C ...

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25

อ่านข่าวต่อ

ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรท ...

ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ

อ่านข่าวต่อ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อติด ...

อ่านข่าวต่อ