ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรท ...

ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ

อ่านข่าวต่อ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อติด ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริ

อ่านข่าวต่อ

ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรท ...

ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ

อ่านข่าวต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรี

อ่านข่าวต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรี

อ่านข่าวต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรี

อ่านข่าวต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรี

อ่านข่าวต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นราย ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาศ ประจำปีง ...

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปร

อ่านข่าวต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัว ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม เรื่อง ขายทอดตลา

อ่านข่าวต่อ

ประกาศการตรวจสอบการรับ – จ่ายพ ...

ประกาศการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ และการตรวจรับพั

อ่านข่าวต่อ