ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25 ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ประกาศแผนพัฒนาท

อ่านข่าวต่อ

การประกาศรายงานแสดงผลการดำเนิน ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้า ...

อ่านข่าวต่อ

การออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่ ...

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์ เรือง ผลการดำเนิ ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ประกาศ เรื่อง ผลการดำ

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษี ...

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริ ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ขอประกาศ เรื่อง รา

อ่านข่าวต่อ

เชิญชวนร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีน ...

???????? ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลหั

อ่านข่าวต่อ

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลห ...

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม มีความป

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์การรับ-ส่งหนังสือ ...

ประชาสัมพันธ์การรับ-ส่งหนังสือของสำนักงานเศรษฐกิจก

อ่านข่าวต่อ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mob ...

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกา ...

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐก

อ่านข่าวต่อ