ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเ ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม รายงานเงินสะสมและเงินท

อ่านข่าวต่อ

ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ปร ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัว ...

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การป ...

ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การป้องกันคนพิการ การประ

อ่านข่าวต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัว ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม รับสมัครอาสาบริบาลท้

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือนก ...

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวีด ...

การประกวดคลิปวีดีโอ (Viral clip Video และคำขวัญ (S

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันส ...

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร่สวนตำบลหัวง้ม

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีป้าย ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ ...

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำ ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ ...

อ่านข่าวต่อ