ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือ ...

อ่านข่าวต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือ ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย ...

อ่านข่าวต่อ

7 วัน อันตราย ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ร่วมกับ อปพร., อสม. กำ

อ่านข่าวต่อ

ประชุมพนักงาน องค์การบริหารส่ว ...

ประชุมประจำเดือนตำบลหัวง้ม ประจำเดือนมกราคม ในวัน

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรม"องค์กรแห่งการเรียนรู้" ...

ทุกเช้าวันจันทร์...คณะผู้บริหารและพนักงาน อบต.หัวง

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีแ ...

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์ มาตราการสำหรับผู ...

มาตราการสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นควบคุมสูงสุด เ

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข ...

เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่ และกำกับดูแลสถานการณ์ก

อ่านข่าวต่อ

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่ง ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศแจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตร ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัว ...

เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปล

อ่านข่าวต่อ