ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ กฏกระทรวง ยกเว้น ...

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์....เชิญชวนทุกท่า ...

ประชาสัมพันธ์....เชิญชวนทุกท่านที่รักสุขภาพร่วมกิจ

อ่านข่าวต่อ

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ...

วันที่ 1 ตุลาคม2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร พนักง

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์ ข่วงวัฒนธรรมอำเภ ...

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหา

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังป้อง ...

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันป้องกั ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัว ...

อ่านข่าวต่อ

ประเพณีก๋วยสลากหรือสลากภัตเป็น ...

ตำบลหัวง้มสืบทอดประเพณีก๋วยสลากหรือสลากภัตเป็นประเ

อ่านข่าวต่อ

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล เยาวชนตำบ ...

ประชาสัมพันธ์..เชิญร่วมพิธีเปิด และเป็นกำลังใจ ในก

อ่านข่าวต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัว ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผลสอบพนักงานจ้างฯ ...

อ่านข่าวต่อ

จดหมายข่าว ประจำปี 2563 ...

อ่านข่าวต่อ