ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

รายงานผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 วัน อันตราย ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ร่วมกับ อปพร., อสม. กำ

อ่านข่าวต่อ

ประชุมพนักงาน องค์การบริหารส่ว ...

ประชุมประจำเดือนตำบลหัวง้ม ประจำเดือนมกราคม ในวัน

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรม"องค์กรแห่งการเรียนรู้" ...

ทุกเช้าวันจันทร์...คณะผู้บริหารและพนักงาน อบต.หัวง

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีแ ...

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์ มาตราการสำหรับผู ...

มาตราการสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นควบคุมสูงสุด เ

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข ...

เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่ และกำกับดูแลสถานการณ์ก

อ่านข่าวต่อ

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่ง ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศแจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตร ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัว ...

เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปล

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์ กฏกระทรวง ยกเว้น ...

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์....เชิญชวนทุกท่า ...

ประชาสัมพันธ์....เชิญชวนทุกท่านที่รักสุขภาพร่วมกิจ

อ่านข่าวต่อ

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ...

วันที่ 1 ตุลาคม2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร พนักง

อ่านข่าวต่อ