ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

O17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี/017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566(ITA)

O14 การจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน ปี พ.ศ.2567

รายงานเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินสะสม

016ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของท ...

อ่านข่าวต่อ

การขับเคลื่อนจริยธรรม ...

วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. องค์

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift ...

มอบนโยบายการต่อต้านทุจริตให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าท

อ่านข่าวต่อ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหั ...

เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจ

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่ว ...

อ่านข่าวต่อ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหั ...

อ่านข่าวต่อ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรา ...

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์ วิตามินโฟลิก ...

อ่านข่าวต่อ

ขอเชิญชวน แอ่วงานประเพณี "สืบส ...

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอน ...

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่ว ...

"เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชน นักเรียนในพื

อ่านข่าวต่อ

แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ...

อ่านข่าวต่อ