ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม
เรื่อง  เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
..........................................
           ามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ไปแล้วนั้น และได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มจึงได้จัดทำประกาศดังกล่าว เพื่อเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ กําหนดเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆ ที่สะท้อนจาดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และนํามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมปลอดจากการ ทุจริต ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5  มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครับทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช.เสนอ 
               องค์การบริหารส่วนตําบลหัวง้ม ขอประกาศแสดงเจตจํานงที่จะบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมี คุณธรรม มความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม เจตจํานงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้
               ข้อ 1 : นโยบาย  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ขอกำหนดนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต”เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ทุกระดับ ทุกคน ได้สำนึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ
               ข้อ 2 : มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในอันที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ความมีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ความมีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และการมีการสื่อสารภายในหน่วยงานได้กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
                     2.1 บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล    
                     2.2 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
                     2.3  ทำงานเป็นทีม
                     2.4  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ประการ
                          (1)  หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งของทางราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย
                          (2)  หลักคุณธรรม – ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
                          (3)  หลักความรับผิดชอบ – ตระหนักในหน้าที่  ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน
                          (4)  หลักความคุ้มค่า – ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และมีความคุ้มค่า คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นสำคัญ
                          (5)  หลักความโปร่งใส – ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการทำงานอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น  และสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้
                          (6)  หลักการมีส่วนร่วม – ในการทำงานให้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งประชาขน
                       2.5 ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ  ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
                           (1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
                           (2) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
                           (3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
                           (4) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
                           (5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
                           (6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
                           (7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
                           (8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                           (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร                         
           ข้อ 3 : กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง ทุกคน
                        ข้อ 4 : วิธีดำเนินการ  เพื่อขับเคลื่อนเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลจะได้ดำเนินการ และขอกำหนดดังนี้
                           4.1 นำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
                           4.2 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม  เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจำนงของหน่วยงาน ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ ติดบอร์ดประชา สัมพันธ์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม (www.huangom.go.th)
                   ข้อ 5 : การบังคับใช้
                           ให้ประกาศ “เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต” ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
                               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 ประกาศ  ณ  วันที่  5   ตุลาคม  พ.ศ. 2563
วินัย  เครื่องไชย
(นายวินัย  เครื่องไขย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม
 
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. เจตจำนงสุริตผู้บริหาร 194 ครั้ง
2. เจตนารมณ์การป้องกันฯ 172 ครั้ง