ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

O17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี/017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566(ITA)

O14 การจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน ปี พ.ศ.2567

รายงานเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินสะสม

016ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2567

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม
เรื่อง  เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
..........................................
           ามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ไปแล้วนั้น และได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มจึงได้จัดทำประกาศดังกล่าว เพื่อเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ กําหนดเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆ ที่สะท้อนจาดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และนํามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมปลอดจากการ ทุจริต ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5  มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครับทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช.เสนอ 
               องค์การบริหารส่วนตําบลหัวง้ม ขอประกาศแสดงเจตจํานงที่จะบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมี คุณธรรม มความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม เจตจํานงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้
               ข้อ 1 : นโยบาย  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ขอกำหนดนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต”เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ทุกระดับ ทุกคน ได้สำนึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ
               ข้อ 2 : มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในอันที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ความมีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ความมีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และการมีการสื่อสารภายในหน่วยงานได้กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
                     2.1 บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล    
                     2.2 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
                     2.3  ทำงานเป็นทีม
                     2.4  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ประการ
                          (1)  หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งของทางราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย
                          (2)  หลักคุณธรรม – ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
                          (3)  หลักความรับผิดชอบ – ตระหนักในหน้าที่  ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน
                          (4)  หลักความคุ้มค่า – ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และมีความคุ้มค่า คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นสำคัญ
                          (5)  หลักความโปร่งใส – ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการทำงานอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น  และสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้
                          (6)  หลักการมีส่วนร่วม – ในการทำงานให้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งประชาขน
                       2.5 ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ  ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
                           (1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
                           (2) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
                           (3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
                           (4) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
                           (5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
                           (6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
                           (7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
                           (8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                           (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร                         
           ข้อ 3 : กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง ทุกคน
                        ข้อ 4 : วิธีดำเนินการ  เพื่อขับเคลื่อนเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลจะได้ดำเนินการ และขอกำหนดดังนี้
                           4.1 นำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
                           4.2 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม  เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจำนงของหน่วยงาน ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ ติดบอร์ดประชา สัมพันธ์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม (www.huangom.go.th)
                   ข้อ 5 : การบังคับใช้
                           ให้ประกาศ “เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต” ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
                               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 ประกาศ  ณ  วันที่  5   ตุลาคม  พ.ศ. 2563
วินัย  เครื่องไชย
(นายวินัย  เครื่องไขย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม
 
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. เจตจำนงสุริตผู้บริหาร 267 ครั้ง
2. เจตนารมณ์การป้องกันฯ 239 ครั้ง