ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 192 ครั้ง
2. ส่งเสริมฯจัดซื้อจัดจ้าง 202 ครั้ง
3. การจัดการเพื่อป้องกันฯ 212 ครั้ง
4. ป้องกันการรับสินบน 193 ครั้ง
5. ข้อบังคับพนักงาน 205 ครั้ง
6. มาตรฐการฯ ใช้ดุลพินิจ 199 ครั้ง
7. มาตรการฯผู้มีส่วนได้เสียฯ 195 ครั้ง
8. เจตจำนงสุจริตจังหวัด 168 ครั้ง
9. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม 156 ครั้ง
10. วิเคราะห์ผลฯ 2562 164 ครั้ง
11. เจตจำนงฯ ผู้บริหาร 177 ครั้ง
12. นโยบายคุณธรรมฯ 162 ครั้ง
13. มาตรการร้องเรียนฯ 153 ครั้ง
14. วิเคราะห์ผลฯ 2563 109 ครั้ง
15. รายงานผลประจำปี 2563 105 ครั้ง
16. รายงานผลฯ ปี 64 (6 เดือน) 118 ครั้ง
17. นโยบายไม่รับของขวัญ 96 ครั้ง
18. รายงานผลความโปร่งใส65 108 ครั้ง
19. มาตรการความโปร่งใส65 104 ครั้ง
20. รายงานการจัดการความเสี่ยง 94 ครั้ง