ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 165 ครั้ง
2. ส่งเสริมฯจัดซื้อจัดจ้าง 176 ครั้ง
3. การจัดการเพื่อป้องกันฯ 182 ครั้ง
4. ป้องกันการรับสินบน 165 ครั้ง
5. ข้อบังคับพนักงาน 178 ครั้ง
6. มาตรฐการฯ ใช้ดุลพินิจ 170 ครั้ง
7. มาตรการฯผู้มีส่วนได้เสียฯ 170 ครั้ง
8. เจตจำนงสุจริตจังหวัด 140 ครั้ง
9. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม 128 ครั้ง
10. วิเคราะห์ผลฯ 2562 135 ครั้ง
11. เจตจำนงฯ ผู้บริหาร 149 ครั้ง
12. นโยบายคุณธรรมฯ 133 ครั้ง
13. มาตรการร้องเรียนฯ 125 ครั้ง
14. วิเคราะห์ผลฯ 2563 80 ครั้ง
15. รายงานผลประจำปี 2563 77 ครั้ง
16. รายงานผลฯ ปี 64 (6 เดือน) 90 ครั้ง
17. นโยบายไม่รับของขวัญ 69 ครั้ง
18. รายงานผลความโปร่งใส65 78 ครั้ง
19. มาตรการความโปร่งใส65 76 ครั้ง
20. รายงานการจัดการความเสี่ยง 68 ครั้ง