ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

O17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี/017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566(ITA)

O14 การจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน ปี พ.ศ.2567

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 270 ครั้ง
2. ส่งเสริมฯจัดซื้อจัดจ้าง 289 ครั้ง
3. การจัดการเพื่อป้องกันฯ 289 ครั้ง
4. ป้องกันการรับสินบน 273 ครั้ง
5. ข้อบังคับพนักงาน 291 ครั้ง
6. มาตรฐการฯ ใช้ดุลพินิจ 279 ครั้ง
7. มาตรการฯผู้มีส่วนได้เสียฯ 274 ครั้ง
8. เจตจำนงสุจริตจังหวัด 252 ครั้ง
9. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม 238 ครั้ง
10. วิเคราะห์ผลฯ 2562 249 ครั้ง
11. เจตจำนงฯ ผู้บริหาร 264 ครั้ง
12. นโยบายคุณธรรมฯ 248 ครั้ง
13. มาตรการร้องเรียนฯ 237 ครั้ง
14. วิเคราะห์ผลฯ 2563 192 ครั้ง
15. รายงานผลประจำปี 2563 189 ครั้ง
16. รายงานผลฯ ปี 64 (6 เดือน) 198 ครั้ง
17. นโยบายไม่รับของขวัญ 178 ครั้ง
18. รายงานผลความโปร่งใส65 190 ครั้ง
19. มาตรการความโปร่งใส65 185 ครั้ง
20. รายงานการจัดการความเสี่ยง 176 ครั้ง
21. รายงานผลการดำเนินการ 66 60 ครั้ง
22. มาตรการคุณธรรม66 63 ครั้ง
23. การมีส่วนร่วม 60 ครั้ง
24. การมีส่วนร่วมปี67 12 ครั้ง
25. รายงานผลการดำเนินการเพื่อ 10 ครั้ง
26. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 4 ครั้ง
27. รายงานผลการดำเนินการเพื่อ 4 ครั้ง