ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 233 ครั้ง
2. ส่งเสริมฯจัดซื้อจัดจ้าง 245 ครั้ง
3. การจัดการเพื่อป้องกันฯ 251 ครั้ง
4. ป้องกันการรับสินบน 233 ครั้ง
5. ข้อบังคับพนักงาน 249 ครั้ง
6. มาตรฐการฯ ใช้ดุลพินิจ 239 ครั้ง
7. มาตรการฯผู้มีส่วนได้เสียฯ 238 ครั้ง
8. เจตจำนงสุจริตจังหวัด 211 ครั้ง
9. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม 199 ครั้ง
10. วิเคราะห์ผลฯ 2562 205 ครั้ง
11. เจตจำนงฯ ผู้บริหาร 219 ครั้ง
12. นโยบายคุณธรรมฯ 204 ครั้ง
13. มาตรการร้องเรียนฯ 194 ครั้ง
14. วิเคราะห์ผลฯ 2563 151 ครั้ง
15. รายงานผลประจำปี 2563 147 ครั้ง
16. รายงานผลฯ ปี 64 (6 เดือน) 158 ครั้ง
17. นโยบายไม่รับของขวัญ 136 ครั้ง
18. รายงานผลความโปร่งใส65 148 ครั้ง
19. มาตรการความโปร่งใส65 144 ครั้ง
20. รายงานการจัดการความเสี่ยง 138 ครั้ง
21. รายงานผลการดำเนินการ 66 23 ครั้ง
22. มาตรการคุณธรรม66 12 ครั้ง
23. การมีส่วนร่วม 11 ครั้ง