ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการประเมินประสิทธิภาพ ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือสำหรับประชาชนฯ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

การเสริมสร้าวัฒนธรรมในองค์กร อบต.หัวง้ม มีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ พนักงานมีทัศนิคติที่ดี ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

 

ลำดับ

..............................โครงการ.............................

วัน/เดือน/ปี

คลิกภาพกิจกรรม

1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯประจำปี 2560 ปี 2560  คลิกที่นี่
2

โครงการสร้างสังคมคุณธรรม

ปี 2561 คลิกที่นี่
3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯประจำปี 2561 ปี 2561
คลิกที่นี่
4 เวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผน สปสช. ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 ปี 2561 คลิกที่นี่
5 กิจกรรม 5(ส) พนักงาน อบต.หัวง้ม ปี 2561  คลิกที่นี่
6 โครงการพบกันวันพระ ปี 2561 คลิกที่นี่
     7                                โครงการร้อยคนร้อยดวงใจ ปี 2562    คลิกที่นี่