ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการประเมินประสิทธิภาพ ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือสำหรับประชาชนฯ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

คู่มือสำหรับประชาชนฯ

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. ขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง 146 ครั้ง
2. ไฟล์ดาวส์โหลด 140 ครั้ง
3. ไฟล์ดาวส์โหลด 122 ครั้ง
4. ไฟล์ดาวส์โหลด 131 ครั้ง
5. ไฟล์ดาวส์โหลด 124 ครั้ง
6. ไฟล์ดาวส์โหลด 126 ครั้ง
7. ไฟล์ดาวส์โหลด 117 ครั้ง
8. ไฟล์ดาวส์โหลด 109 ครั้ง
9. ไฟล์ดาวส์โหลด 127 ครั้ง
10. ไฟล์ดาวส์โหลด 116 ครั้ง
11. ไฟล์ดาวส์โหลด 119 ครั้ง
12. ไฟล์ดาวส์โหลด 114 ครั้ง
13. ไฟล์ดาวส์โหลด 114 ครั้ง
14. ไฟล์ดาวส์โหลด 126 ครั้ง
15. ไฟล์ดาวส์โหลด 113 ครั้ง
16. ไฟล์ดาวส์โหลด 118 ครั้ง
17. ไฟล์ดาวส์โหลด 123 ครั้ง
18. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่ 26 ครั้ง