ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประดาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดังนั้น หากท่านใดมีเรื่องร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ท่านสามารถร้องเรียนได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1. ทางโทรศัพท์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม หมายเลข 0 5363 5224 ต่อ 11 2. ทางโทรสาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม หมายเลข 0 5363 5224 ต่อ 17 3. ฝ่ายปกครอง สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ชั้น 2 4. ทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม www.huangom.go.th เข้าเมนูติดต่อสอบถาม 5. ทาง e-mail : huangom.phan@gmail.com