ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. การบริหารทรัพยากรฯ 344 ครั้ง
2. แผนพัฒนาบุคลากร 61-63 302 ครั้ง
3. รายงานผลพัฒนาบุคลากร 62 250 ครั้ง
4. นโยบายบริหารทรัพยากรฯ64 241 ครั้ง
5. แผนอัตรากำลัง 64-66 262 ครั้ง
6. แผนพัฒนาบุคลากร 64-66 249 ครั้ง
7. รายงานผลฯ ปี 2563 209 ครั้ง
8. การดำเนินการตามนโยบาย 150 ครั้ง
9. โครงสร้างส่วนราชการ 197 ครั้ง
10. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ อบต. 150 ครั้ง
11. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน 145 ครั้ง
12. รายงานผลการบริหารและพัฒนา 151 ครั้ง
13. งานดำเนินการตามนโยบาย65 142 ครั้ง
14. นโยบายการบริหารบุคคล65 145 ครั้ง
15. นโยบายการบริหารบุคคล66 92 ครั้ง
16. รายงานการดำเนินงาน 65.. 50 ครั้ง
17. การดำเนินงานตามนโยบาย 62 ครั้ง
18. บริหารทรัพยากรบุคคล66 60 ครั้ง