ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

O17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี/017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566(ITA)

O14 การจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน ปี พ.ศ.2567

รายงานเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินสะสม

016ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2567

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. การบริหารทรัพยากรฯ 368 ครั้ง
2. แผนพัฒนาบุคลากร 61-63 336 ครั้ง
3. รายงานผลพัฒนาบุคลากร 62 278 ครั้ง
4. นโยบายบริหารทรัพยากรฯ64 269 ครั้ง
5. แผนอัตรากำลัง 64-66 290 ครั้ง
6. แผนพัฒนาบุคลากร 64-66 280 ครั้ง
7. รายงานผลฯ ปี 2563 236 ครั้ง
8. การดำเนินการตามนโยบาย 178 ครั้ง
9. โครงสร้างส่วนราชการ 245 ครั้ง
10. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ อบต. 178 ครั้ง
11. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน 171 ครั้ง
12. รายงานผลการบริหารและพัฒนา 181 ครั้ง
13. งานดำเนินการตามนโยบาย65 165 ครั้ง
14. นโยบายการบริหารบุคคล65 172 ครั้ง
15. นโยบายการบริหารบุคคล66 119 ครั้ง
16. รายงานการดำเนินงาน 65.. 77 ครั้ง
17. การดำเนินงานตามนโยบาย 84 ครั้ง
18. บริหารทรัพยากรบุคคล66 93 ครั้ง
19. แผนอัตรากำลัง 3 ปี 67-69 33 ครั้ง
20. รายงานผลการบริหารประจำปี 33 ครั้ง
21. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพย 18 ครั้ง