ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม โดยกำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ ชอบเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม จึงได้จัดทำมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเพื่อให้ทุกหน่วยงานใน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มต่อไป เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารราชการ พ .ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม จึงขอประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. ประกาศใช้แผนฯ 266 ครั้ง
2. แผนปฎิบัติการป้องกันฯ 255 ครั้ง
3. รายงานผลฯ 6 เดือน 260 ครั้ง
4. รายงานผลฯ ประจำปี61 304 ครั้ง
5. รายงานผลฯ ปี 62 (6 เดือน) 205 ครั้ง
6. รายงานผลปี 2562 152 ครั้ง
7. รายงานผลฯ ปี 63 (6 เดือน) 155 ครั้ง
8. รายงานผลฯ ปี 2563 103 ครั้ง
9. รายงานผลฯ ปี 64 (6 เดือน) 118 ครั้ง
10. แผน ปปช.61-65 50 ครั้ง
11. รายงานผลป้องกันทุจริต64 59 ครั้ง
12. แผน ปปช.65 67 ครั้ง
13. รายงานผล 6 เดือน 2565 95 ครั้ง
14. รายงานผลฯ ปี 64 (12 เดือน 100 ครั้ง
15. แผน ปปช. 66-70 5 ครั้ง