ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

O17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี/017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566(ITA)

O14 การจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน ปี พ.ศ.2567

รายงานเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินสะสม

016ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2567

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม โดยกำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ ชอบเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม จึงได้จัดทำมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเพื่อให้ทุกหน่วยงานใน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มต่อไป เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารราชการ พ .ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม จึงขอประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. ประกาศใช้แผนฯ 390 ครั้ง
2. แผนปฎิบัติการป้องกันฯ 372 ครั้ง
3. รายงานผลฯ 6 เดือน 383 ครั้ง
4. รายงานผลฯ ประจำปี61 432 ครั้ง
5. รายงานผลฯ ปี 62 (6 เดือน) 328 ครั้ง
6. รายงานผลปี 2562 277 ครั้ง
7. รายงานผลฯ ปี 63 (6 เดือน) 276 ครั้ง
8. รายงานผลฯ ปี 2563 220 ครั้ง
9. รายงานผลฯ ปี 64 (6 เดือน) 239 ครั้ง
10. แผน ปปช.61-65 168 ครั้ง
11. รายงานผลป้องกันทุจริต64 181 ครั้ง
12. แผน ปปช.65 186 ครั้ง
13. รายงานผล 6 เดือน 2565 224 ครั้ง
14. รายงานผลฯ ปี 64 (12 เดือน 216 ครั้ง
15. แผน ปปช. 66-70 125 ครั้ง
16. รายงานแผน ปปช. ปี 66 รอบ 78 ครั้ง
17. รายงานปี65รอบ12 83 ครั้ง
18. รายงานผลฯปี 66 รอบ12 23 ครั้ง
19. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุ 19 ครั้ง
20. รายงานผล67รอบ6เดือน 4 ครั้ง