ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการประเมินประสิทธิภาพ ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือสำหรับประชาชนฯ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม โดยกำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ ชอบเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม จึงได้จัดทำมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเพื่อให้ทุกหน่วยงานใน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มต่อไป เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารราชการ พ .ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม จึงขอประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. เจตจำนงการบริหารฯ 169 ครั้ง
2. นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง 173 ครั้ง
3. ประกาศใช้แผนฯ 100 ครั้ง
4. แผนปฎิบัติการป้องกันฯ 96 ครั้ง
5. รายงานผลฯ 6 เดือน 98 ครั้ง
6. รายงานผลฯ ประจำปี61 144 ครั้ง
7. รายงานผลฯ ปี 62 (6 เดือน) 52 ครั้ง
8. รายงานผลฯ ประจำปี 2562 27 ครั้ง
9. รายงานผลฯ ปี 63 (6 เดือน) 7 ครั้ง