ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการประเมินประสิทธิภาพ ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือสำหรับประชาชนฯ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

รายงานการประชุมคณะผุ้บริหารและพนักงาน อบต.หัวง้มผประจำปีงบประมาณ 2559

อบต.หัวง้มได้กำหนดการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานทุกๆเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน  ประจำปี 2559 และได้มีการประชาสัมพันธ์โดยผ่านดังนี้
1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมุ่บ้านในตำบลหัวง้ม
2. ผ่านสื่อประชาสัมพันธืต่างๆ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ วิทยุชุมชน 104 MZ.
3.บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารในสำนักงานและประจำหมู่บ้าน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. ไฟล์ดาวส์โหลด 231 ครั้ง
2. ไฟล์ดาวส์โหลด 211 ครั้ง
3. ไฟล์ดาวส์โหลด 220 ครั้ง