ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

รายงานการประชุมคณะผุ้บริหารและพนักงาน อบต.หัวง้มผประจำปีงบประมาณ 2559

อบต.หัวง้มได้กำหนดการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานทุกๆเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน  ประจำปี 2559 และได้มีการประชาสัมพันธ์โดยผ่านดังนี้
1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมุ่บ้านในตำบลหัวง้ม
2. ผ่านสื่อประชาสัมพันธืต่างๆ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ วิทยุชุมชน 104 MZ.
3.บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารในสำนักงานและประจำหมู่บ้าน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. ไฟล์ดาวส์โหลด 328 ครั้ง
2. ไฟล์ดาวส์โหลด 297 ครั้ง
3. ไฟล์ดาวส์โหลด 322 ครั้ง
4. เมษายน 2563 37 ครั้ง