ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. กันยายน 2561 318 ครั้ง
2. มกราคม 2562 304 ครั้ง
3. กุมภาพันธ์ 2562 284 ครั้ง
4. เมษายน 2562 304 ครั้ง
5. พฤษภาคม 2562 301 ครั้ง
6. มกราคม 2561 296 ครั้ง
7. กุมภาพันธ์ 2561 284 ครั้ง
8. มีนาคม 2561 300 ครั้ง
9. เมษายน 2561 305 ครั้ง
10. พฤษภาคม 2561 297 ครั้ง
11. มิถุนายน 2561 290 ครั้ง
12. ตุลาคม 2561 292 ครั้ง
13. พฤศจิกายน 2561 283 ครั้ง
14. ธันวาคม 2561 298 ครั้ง
15. มิถุนายน2562 290 ครั้ง
16. พฤษภาคม 2563 244 ครั้ง
17. มิถุุนายน 2563 248 ครั้ง
18. ธันวาคม2564 123 ครั้ง
19. พฤศจิกายน2564 126 ครั้ง
20. ตุลาคม2564 125 ครั้ง
21. กันยายน2564 125 ครั้ง
22. สิงหาคม2564 126 ครั้ง
23. กรกฎาคม2564 162 ครั้ง
24. มกราคม2565 155 ครั้ง
25. กุมภาพันธ์2565 118 ครั้ง
26. มีนาคม2565 120 ครั้ง
27. เมษายน2565 123 ครั้ง
28. พฤษภาคม2565 131 ครั้ง
29. มิถุนายน2565 102 ครั้ง
30. กรกฎาคม 2565 96 ครั้ง
31. สิงหาคม2565 59 ครั้ง
32. กันยายน2565 61 ครั้ง
33. ตุลาคม 2565 59 ครั้ง
34. พฤศจิกายน 2565 59 ครั้ง
35. ธันวาคม2565 60 ครั้ง
36. มกราคม2566 19 ครั้ง
37. กุมภาพันธ์2566 18 ครั้ง