ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. กันยายน 2561 358 ครั้ง
2. มกราคม 2562 344 ครั้ง
3. กุมภาพันธ์ 2562 315 ครั้ง
4. เมษายน 2562 345 ครั้ง
5. พฤษภาคม 2562 339 ครั้ง
6. มกราคม 2561 331 ครั้ง
7. กุมภาพันธ์ 2561 323 ครั้ง
8. มีนาคม 2561 341 ครั้ง
9. เมษายน 2561 344 ครั้ง
10. พฤษภาคม 2561 337 ครั้ง
11. มิถุนายน 2561 327 ครั้ง
12. ตุลาคม 2561 331 ครั้ง
13. พฤศจิกายน 2561 320 ครั้ง
14. ธันวาคม 2561 338 ครั้ง
15. มิถุนายน2562 332 ครั้ง
16. พฤษภาคม 2563 287 ครั้ง
17. มิถุุนายน 2563 285 ครั้ง
18. ธันวาคม2564 173 ครั้ง
19. พฤศจิกายน2564 166 ครั้ง
20. ตุลาคม2564 166 ครั้ง
21. กันยายน2564 165 ครั้ง
22. สิงหาคม2564 167 ครั้ง
23. กรกฎาคม2564 203 ครั้ง
24. มกราคม2565 191 ครั้ง
25. กุมภาพันธ์2565 159 ครั้ง
26. มีนาคม2565 164 ครั้ง
27. เมษายน2565 162 ครั้ง
28. พฤษภาคม2565 173 ครั้ง
29. มิถุนายน2565 144 ครั้ง
30. กรกฎาคม 2565 136 ครั้ง
31. สิงหาคม2565 104 ครั้ง
32. กันยายน2565 110 ครั้ง
33. ตุลาคม 2565 101 ครั้ง
34. พฤศจิกายน 2565 97 ครั้ง
35. ธันวาคม2565 102 ครั้ง
36. มกราคม2566 65 ครั้ง
37. กุมภาพันธ์2566 63 ครั้ง
38. มีนาคม2566 46 ครั้ง
39. เมษายน2566 44 ครั้ง
40. มิถุนายน2566 42 ครั้ง
41. สิงหาคม2566 23 ครั้ง