ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. กันยายน 2561 258 ครั้ง
2. มกราคม 2562 245 ครั้ง
3. กุมภาพันธ์ 2562 227 ครั้ง
4. เมษายน 2562 243 ครั้ง
5. พฤษภาคม 2562 242 ครั้ง
6. มกราคม 2561 236 ครั้ง
7. กุมภาพันธ์ 2561 222 ครั้ง
8. มีนาคม 2561 241 ครั้ง
9. เมษายน 2561 245 ครั้ง
10. พฤษภาคม 2561 236 ครั้ง
11. มิถุนายน 2561 231 ครั้ง
12. ตุลาคม 2561 232 ครั้ง
13. พฤศจิกายน 2561 224 ครั้ง
14. ธันวาคม 2561 237 ครั้ง
15. มิถุนายน2562 230 ครั้ง
16. พฤษภาคม 2563 182 ครั้ง
17. มิถุุนายน 2563 188 ครั้ง
18. ธันวาคม2564 62 ครั้ง
19. พฤศจิกายน2564 67 ครั้ง
20. ตุลาคม2564 65 ครั้ง
21. กันยายน2564 65 ครั้ง
22. สิงหาคม2564 68 ครั้ง
23. กรกฎาคม2564 71 ครั้ง
24. มกราคม2565 62 ครั้ง
25. กุมภาพันธ์2565 26 ครั้ง
26. มีนาคม2565 26 ครั้ง
27. เมษายน2565 31 ครั้ง
28. พฤษภาคม2565 33 ครั้ง
29. มิถุนายน2565 11 ครั้ง
30. กรกฎาคม 2565 9 ครั้ง