ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

O17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี/017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566(ITA)

O14 การจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน ปี พ.ศ.2567

รายงานเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินสะสม

016ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2567

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา

จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. กันยายน 2561 385 ครั้ง
2. มกราคม 2562 369 ครั้ง
3. กุมภาพันธ์ 2562 341 ครั้ง
4. เมษายน 2562 374 ครั้ง
5. พฤษภาคม 2562 366 ครั้ง
6. มกราคม 2561 351 ครั้ง
7. กุมภาพันธ์ 2561 351 ครั้ง
8. มีนาคม 2561 368 ครั้ง
9. เมษายน 2561 373 ครั้ง
10. พฤษภาคม 2561 364 ครั้ง
11. มิถุนายน 2561 356 ครั้ง
12. ตุลาคม 2561 359 ครั้ง
13. พฤศจิกายน 2561 341 ครั้ง
14. ธันวาคม 2561 365 ครั้ง
15. มิถุนายน2562 362 ครั้ง
16. พฤษภาคม 2563 316 ครั้ง
17. มิถุุนายน 2563 313 ครั้ง
18. ธันวาคม2564 202 ครั้ง
19. พฤศจิกายน2564 192 ครั้ง
20. ตุลาคม2564 196 ครั้ง
21. กันยายน2564 191 ครั้ง
22. สิงหาคม2564 191 ครั้ง
23. กรกฎาคม2564 229 ครั้ง
24. มกราคม2565 220 ครั้ง
25. กุมภาพันธ์2565 183 ครั้ง
26. มีนาคม2565 197 ครั้ง
27. เมษายน2565 189 ครั้ง
28. พฤษภาคม2565 199 ครั้ง
29. มิถุนายน2565 172 ครั้ง
30. กรกฎาคม 2565 160 ครั้ง
31. สิงหาคม2565 131 ครั้ง
32. กันยายน2565 138 ครั้ง
33. ตุลาคม 2565 119 ครั้ง
34. พฤศจิกายน 2565 118 ครั้ง
35. ธันวาคม2565 132 ครั้ง
36. มกราคม2566 92 ครั้ง
37. กุมภาพันธ์2566 93 ครั้ง
38. มีนาคม2566 74 ครั้ง
39. เมษายน2566 72 ครั้ง
40. มิถุนายน2566 70 ครั้ง
41. สิงหาคม2566 48 ครั้ง