ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการประเมินประสิทธิภาพ ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือสำหรับประชาชนฯ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

จดหมายข่าว

 

จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ประจำปี 2561

1. มกราคม 2561  2. กุมภาพันธ์ 2561  3. มีนาคม 2561  4. เมษาคม 2561

5. พฤษภาคม 2561  6. มิถุนายน 2561  7. กรกฎาคม 2561  8. สิงหาคม 2561  

9. กันยายน 2561  10. ตุลาคม 2561  11. พฤศจิกายน 2561    12. ธันวาคม 2561

13.มกราคม 2562 14.กุมภาพันธ์2562 15.เมษายน 2562 16.พฤษภาคม 2562 17.มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. กันยายน 2561 84 ครั้ง
2. มกราคม 2562 72 ครั้ง
3. กุมภาพันธ์ 2562 56 ครั้ง
4. เมษายน 2562 56 ครั้ง
5. พฤษภาคม 2562 61 ครั้ง
6. มกราคม 2561 56 ครั้ง
7. กุมภาพันธ์ 2561 55 ครั้ง
8. มีนาคม 2561 58 ครั้ง
9. เมษายน 2561 57 ครั้ง
10. พฤษภาคม 2561 56 ครั้ง
11. มิถุนายน 2561 57 ครั้ง
12. กรกฎาคม 2561 50 ครั้ง
13. สิงหาคม 2561 57 ครั้ง
14. ตุลาคม 2561 53 ครั้ง
15. พฤศจิกายน 2561 55 ครั้ง
16. ธันวาคม 2561 58 ครั้ง
17. มิถุนายน2562 45 ครั้ง