ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำปี 2563

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. กันยายน 2561 226 ครั้ง
2. มกราคม 2562 213 ครั้ง
3. กุมภาพันธ์ 2562 195 ครั้ง
4. เมษายน 2562 211 ครั้ง
5. พฤษภาคม 2562 210 ครั้ง
6. มกราคม 2561 203 ครั้ง
7. กุมภาพันธ์ 2561 188 ครั้ง
8. มีนาคม 2561 207 ครั้ง
9. เมษายน 2561 210 ครั้ง
10. พฤษภาคม 2561 202 ครั้ง
11. มิถุนายน 2561 194 ครั้ง
12. ตุลาคม 2561 198 ครั้ง
13. พฤศจิกายน 2561 192 ครั้ง
14. ธันวาคม 2561 204 ครั้ง
15. มิถุนายน2562 196 ครั้ง
16. พฤษภาคม 2563 148 ครั้ง
17. มิถุุนายน 2563 153 ครั้ง
18. ธันวาคม2564 33 ครั้ง
19. พฤศจิกายน2564 33 ครั้ง
20. ตุลาคม2564 31 ครั้ง
21. กันยายน2564 31 ครั้ง
22. สิงหาคม2564 32 ครั้ง
23. กรกฎาคม2564 35 ครั้ง
24. มกราคม2565 32 ครั้ง