ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

O17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี/017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566(ITA)

O14 การจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน ปี พ.ศ.2567

รายงานเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินสะสม

016ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2567

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

 

การเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมของ อบต.หัวง้ม  ในกิจกรรมต่าง ๆ  มีรายละเอียดดังนี้

 

1. การบริหารจัดการของ อบต.หัวง้ม  และธนาคารความดีตำบลหัวง้ม

เป็นการศึกษาดูงานการบริหารจัดการของ อบต.หัวง้ม  ผลงานการพัฒนา  นวัตกรรมการพัฒนาของ อบต.หัวง้มทั้งหมด  รวมทั้งธนาคารความดีตำบลหัวง้ม  ซึ่งเป็นนวัตกรรมการพัฒนาของ อบต.หัวง้ม โดยกำหนดศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน อบต.หัวง้ม  ตั้งอยู่หมู่ที่  13   บ้านป่าส้าน  ตำบลหัวง้ม  ท่านจะได้ชมวีดีทัศน์สรุปผลงาน การบรรยายพิเศษโดย ผู้บริหาร อบต. และเยี่ยมชม  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน   ศูนย์วัฒนธรรม  ธนาคารความดี  ฯลฯ  ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักงาน อบต.หัวง้ม                                                                     

สำหรับการศึกษาดูงาน ณ จุดนี้  อบต.หัวง้ม  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะศึกษาดูงาน             จำนวน  2,000  บาท  เพื่อสมทบกองทุนธนาคารความดีตำบลหัวง้ม  ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป

 

2.  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม   (เฉพาะวันพฤหัสบดี)

          เป็นการศึกษาดูงาน การเรียน การสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุและมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม  โดยในภาคเช้าจะเป็นการศึกษาภาควิชาการ  โดยวิทยากรจิตอาสาในสาขาวิชาต่างๆและในภาคบ่าย  เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย  ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่ เปตอง  รำวงพื้นบ้าน  ฤาษีดัดตน  โยคะ  เป็นต้น โดยจัดการเรียนการสอน  ณ  วัดศรีเมืองมูล  บ้านบวกขอน  หมู่ที่  8  ตำบลหัวง้ม

         สำหรับการศึกษาดูงาน ณ จุดนี้  อบต.หัวง้ม  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะศึกษาดูงาน             จำนวน  2,000    บาท  เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุและมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม 

 

3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.หัวง้ม

                   เป็นการศึกษาดูงาน  การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อม  ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ซึ่งผ่านมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และผ่านมาตรฐานของสาธารณสุขในระดับดีเยี่ยม  ตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนป่าแดงวิทยา  หมู่ที่  6  บ้านป่าแดง  ตำบลหัวง้ม

สำหรับการศึกษาดูงาน ณ จุดนี้  อบต.หัวง้ม  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะศึกษาดูงาน  จำนวน 2,000    บาท  เพื่อเป็นการสนับสนุนการการพัฒนาเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวง้ม 

 

 

 

 

 

 

การรับรองคณะศึกษาดูงาน

          1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  คนละ  30  บาท

          2. ค่าอาหารกลางวัน (แบบข้าวกล่องชุดใหญ่)  คนละ  50  บาท

          3. อาหารกลางวัน(แบบจัดโต๊ะ)  รวม  คนละ  80  บาท

 

 

ขั้นตอนการขอเข้าศึกษาดูงาน

          1. ประสานรายละเอียดการศึกษาดูงานเบื้องต้นทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ อบต.หัวง้ม เพื่อนัดหมายวัน – เวลา  และรายละเอียดเบื้องต้น  โทร. 053 -635224-5  ต่อ  17 (สำนักปลัด)

          2. ทำหนังสือขอเข้าศึกษาดูงานถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม โดยส่งแบบตอบรับมาทางอีเมลล์ huangom.phan@gmail.com เมื่อท่านส่งแบบตอบรับมาแล้วกรุณาโทรประสานเจ้าหน้าที่ ตามรายละเอียดข้อ 1

          3.  รอแบบตอบรับการรับเข้าคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หัวง้ม ในอีเมลล์ที่ท่านส่งมาหรือเจ้าหน้าที่ประสานกลับไปภายหลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. ไฟล์ระเบียบเข้าดูงาน 651 ครั้ง