ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

 

การเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมของ อบต.หัวง้ม  ในกิจกรรมต่าง ๆ  มีรายละเอียดดังนี้

 

1. การบริหารจัดการของ อบต.หัวง้ม  และธนาคารความดีตำบลหัวง้ม

เป็นการศึกษาดูงานการบริหารจัดการของ อบต.หัวง้ม  ผลงานการพัฒนา  นวัตกรรมการพัฒนาของ อบต.หัวง้มทั้งหมด  รวมทั้งธนาคารความดีตำบลหัวง้ม  ซึ่งเป็นนวัตกรรมการพัฒนาของ อบต.หัวง้ม โดยกำหนดศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน อบต.หัวง้ม  ตั้งอยู่หมู่ที่  13   บ้านป่าส้าน  ตำบลหัวง้ม  ท่านจะได้ชมวีดีทัศน์สรุปผลงาน การบรรยายพิเศษโดย ผู้บริหาร อบต. และเยี่ยมชม  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน   ศูนย์วัฒนธรรม  ธนาคารความดี  ฯลฯ  ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักงาน อบต.หัวง้ม                                                                     

สำหรับการศึกษาดูงาน ณ จุดนี้  อบต.หัวง้ม  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะศึกษาดูงาน             จำนวน  2,000  บาท  เพื่อสมทบกองทุนธนาคารความดีตำบลหัวง้ม  ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป

 

2.  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม   (เฉพาะวันพฤหัสบดี)

          เป็นการศึกษาดูงาน การเรียน การสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุและมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม  โดยในภาคเช้าจะเป็นการศึกษาภาควิชาการ  โดยวิทยากรจิตอาสาในสาขาวิชาต่างๆและในภาคบ่าย  เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย  ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่ เปตอง  รำวงพื้นบ้าน  ฤาษีดัดตน  โยคะ  เป็นต้น โดยจัดการเรียนการสอน  ณ  วัดศรีเมืองมูล  บ้านบวกขอน  หมู่ที่  8  ตำบลหัวง้ม

         สำหรับการศึกษาดูงาน ณ จุดนี้  อบต.หัวง้ม  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะศึกษาดูงาน             จำนวน  2,000    บาท  เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุและมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม 

 

3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.หัวง้ม

                   เป็นการศึกษาดูงาน  การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อม  ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ซึ่งผ่านมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และผ่านมาตรฐานของสาธารณสุขในระดับดีเยี่ยม  ตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนป่าแดงวิทยา  หมู่ที่  6  บ้านป่าแดง  ตำบลหัวง้ม

สำหรับการศึกษาดูงาน ณ จุดนี้  อบต.หัวง้ม  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะศึกษาดูงาน  จำนวน 2,000    บาท  เพื่อเป็นการสนับสนุนการการพัฒนาเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวง้ม 

 

 

 

 

 

 

การรับรองคณะศึกษาดูงาน

          1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  คนละ  30  บาท

          2. ค่าอาหารกลางวัน (แบบข้าวกล่องชุดใหญ่)  คนละ  50  บาท

          3. อาหารกลางวัน(แบบจัดโต๊ะ)  รวม  คนละ  80  บาท

 

 

ขั้นตอนการขอเข้าศึกษาดูงาน

          1. ประสานรายละเอียดการศึกษาดูงานเบื้องต้นทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ อบต.หัวง้ม เพื่อนัดหมายวัน – เวลา  และรายละเอียดเบื้องต้น  โทร. 053 -635224-5  ต่อ  17 (สำนักปลัด)

          2. ทำหนังสือขอเข้าศึกษาดูงานถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม โดยส่งแบบตอบรับมาทางอีเมลล์ huangom.phan@gmail.com เมื่อท่านส่งแบบตอบรับมาแล้วกรุณาโทรประสานเจ้าหน้าที่ ตามรายละเอียดข้อ 1

          3.  รอแบบตอบรับการรับเข้าคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หัวง้ม ในอีเมลล์ที่ท่านส่งมาหรือเจ้าหน้าที่ประสานกลับไปภายหลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. ไฟล์ระเบียบเข้าดูงาน 574 ครั้ง