ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. รายงานการเงินฯ ต.ค.61 229 ครั้ง
2. รายงานการเงินฯ พ.ย.61 231 ครั้ง
3. รายงานการเงินฯ 30 ก.ย.61 197 ครั้ง
4. รายงานการเงินฯ ธ.ค.61 194 ครั้ง
5. รายงานการเงินฯ ม.ค.62 187 ครั้ง
6. รายงานการเงินฯ ก.พ.62 190 ครั้ง
7. รายงานการเงินฯ มี.ค.62 176 ครั้ง
8. รายงานการเงินฯ เม.ย.62 183 ครั้ง
9. รายงานการเงินฯ พ.ค.62 182 ครั้ง
10. รายงานการเงินฯ ก.ย.62 164 ครั้ง
11. รายงานการเงินฯ ต.ค.62 171 ครั้ง
12. รายงานทางการเงินประจำปี62 144 ครั้ง
13. รายงานการเงินฯ ต.ค.62 143 ครั้ง
14. รายงานการเงินฯ พ.ย.62 134 ครั้ง
15. รายงานการเงินฯ ธ.ค.62 136 ครั้ง
16. รายงานการเงินฯ ม.ค.63 134 ครั้ง
17. รายงานการเงินฯ ก.พ. 63 134 ครั้ง
18. รายงานการเงินฯ มี.ค. 63 142 ครั้ง
19. รายงานผลฯ ปี 63 (6 เดือน) 139 ครั้ง
20. รายงานการเงินฯ เม.ย. 63 144 ครั้ง
21. รายงานการเงินฯ มิ.ย. 63 139 ครั้ง
22. รายงานการเงินฯ ต.ค. 63 109 ครั้ง
23. รายงานการเงินฯ พ.ย. 63 98 ครั้ง
24. รายงานการเงินฯ ธ.ค. 63 101 ครั้ง
25. รายงานการเงินฯ ม.ค. 64 107 ครั้ง
26. รายงานรายรับ-จ่าย ก.พ.65 22 ครั้ง
27. รายงานรายรับ-จ่าย มี.ค..6 7 ครั้ง