ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. รายงานการเงินฯ ต.ค.61 296 ครั้ง
2. รายงานการเงินฯ พ.ย.61 303 ครั้ง
3. รายงานการเงินฯ 30 ก.ย.61 263 ครั้ง
4. รายงานการเงินฯ ธ.ค.61 261 ครั้ง
5. รายงานการเงินฯ ม.ค.62 254 ครั้ง
6. รายงานการเงินฯ ก.พ.62 257 ครั้ง
7. รายงานการเงินฯ มี.ค.62 247 ครั้ง
8. รายงานการเงินฯ เม.ย.62 250 ครั้ง
9. รายงานการเงินฯ พ.ค.62 249 ครั้ง
10. รายงานการเงินฯ ก.ย.62 233 ครั้ง
11. รายงานการเงินฯ ต.ค.62 238 ครั้ง
12. รายงานทางการเงินประจำปี62 204 ครั้ง
13. รายงานการเงินฯ ต.ค.62 209 ครั้ง
14. รายงานการเงินฯ พ.ย.62 196 ครั้ง
15. รายงานการเงินฯ ธ.ค.62 204 ครั้ง
16. รายงานการเงินฯ ม.ค.63 203 ครั้ง
17. รายงานการเงินฯ ก.พ. 63 207 ครั้ง
18. รายงานการเงินฯ มี.ค. 63 208 ครั้ง
19. รายงานผลฯ ปี 63 (6 เดือน) 202 ครั้ง
20. รายงานการเงินฯ เม.ย. 63 211 ครั้ง
21. รายงานการเงินฯ มิ.ย. 63 205 ครั้ง
22. รายงานการเงินฯ ต.ค. 63 171 ครั้ง
23. รายงานการเงินฯ พ.ย. 63 163 ครั้ง
24. รายงานการเงินฯ ธ.ค. 63 162 ครั้ง
25. รายงานการเงินฯ ม.ค. 64 170 ครั้ง
26. รายงานรายรับ-จ่าย ก.พ.65 88 ครั้ง
27. รายงานรายรับ-จ่าย มี.ค..6 75 ครั้ง
28. รายงานรายรับ-จ่าย พ.ค.65 57 ครั้ง
29. รายงานรายรับ-จ่าย มิ.ย.65 55 ครั้ง
30. รายงานรายรับ-จ่าย ก.ค.65 43 ครั้ง
31. รายงานรายรับ-จ่าย ส.ค.65 33 ครั้ง
32. รายงานรายรับ-จ่าย ก.ย.65 23 ครั้ง
33. รายงานรายรับ-จ่าย ต.ค.65 8 ครั้ง
34. รายงานรายรับ-จ่าย พ.ย.65 8 ครั้ง