ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. รายงานการเงินฯ ต.ค.61 352 ครั้ง
2. รายงานการเงินฯ พ.ย.61 362 ครั้ง
3. รายงานการเงินฯ 30 ก.ย.61 319 ครั้ง
4. รายงานการเงินฯ ธ.ค.61 315 ครั้ง
5. รายงานการเงินฯ ม.ค.62 309 ครั้ง
6. รายงานการเงินฯ ก.พ.62 313 ครั้ง
7. รายงานการเงินฯ มี.ค.62 303 ครั้ง
8. รายงานการเงินฯ เม.ย.62 307 ครั้ง
9. รายงานการเงินฯ พ.ค.62 300 ครั้ง
10. รายงานการเงินฯ ก.ย.62 291 ครั้ง
11. รายงานการเงินฯ ต.ค.62 294 ครั้ง
12. รายงานทางการเงินประจำปี62 260 ครั้ง
13. รายงานการเงินฯ ต.ค.62 268 ครั้ง
14. รายงานการเงินฯ พ.ย.62 250 ครั้ง
15. รายงานการเงินฯ ธ.ค.62 260 ครั้ง
16. รายงานการเงินฯ ม.ค.63 261 ครั้ง
17. รายงานการเงินฯ ก.พ. 63 264 ครั้ง
18. รายงานการเงินฯ มี.ค. 63 265 ครั้ง
19. รายงานผลฯ ปี 63 (6 เดือน) 256 ครั้ง
20. รายงานการเงินฯ เม.ย. 63 269 ครั้ง
21. รายงานการเงินฯ มิ.ย. 63 261 ครั้ง
22. รายงานการเงินฯ ต.ค. 63 255 ครั้ง
23. รายงานการเงินฯ พ.ย. 63 250 ครั้ง
24. รายงานการเงินฯ ธ.ค. 63 248 ครั้ง
25. รายงานการเงินฯ ม.ค. 64 255 ครั้ง
26. รายงานรายรับ-จ่าย ก.พ.65 173 ครั้ง
27. รายงานรายรับ-จ่าย มี.ค..6 162 ครั้ง
28. รายงานรายรับ-จ่าย พ.ค.65 143 ครั้ง
29. รายงานรายรับ-จ่าย มิ.ย.65 143 ครั้ง
30. รายงานรายรับ-จ่าย ก.ค.65 125 ครั้ง
31. รายงานรายรับ-จ่าย ส.ค.65 116 ครั้ง
32. รายงานรายรับ-จ่าย ก.ย.65 105 ครั้ง
33. รายงานรายรับ-จ่าย ต.ค.65 90 ครั้ง
34. รายงานรายรับ-จ่าย พ.ย.65 94 ครั้ง
35. รายงานรายรับ-จ่าย ม.ค.66 85 ครั้ง
36. รายงานรายรับ-จ่าย ก.พ.66 40 ครั้ง
37. รายงานรายรับ-จ่าย เม.ษ.66 36 ครั้ง
38. รายงานรายรับ-จ่าย พ.ค.66 31 ครั้ง
39. รายงานรายรับ-จ่าย มิ.ย.66 24 ครั้ง
40. รายงานรายรับ-จ่าย ก.ค.66 21 ครั้ง
41. รายงานรายรับ-จ่าย ส.ค.66 21 ครั้ง