ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. รายงานการเงินฯ ต.ค.61 178 ครั้ง
2. รายงานการเงินฯ พ.ย.61 179 ครั้ง
3. รายงานการเงินฯ 30 ก.ย.61 153 ครั้ง
4. รายงานการเงินฯ ธ.ค.61 140 ครั้ง
5. รายงานการเงินฯ ม.ค.62 136 ครั้ง
6. รายงานการเงินฯ ก.พ.62 140 ครั้ง
7. รายงานการเงินฯ มี.ค.62 133 ครั้ง
8. รายงานการเงินฯ เม.ย.62 133 ครั้ง
9. รายงานการเงินฯ พ.ค.62 141 ครั้ง
10. รายงานการเงินฯ ก.ย.62 115 ครั้ง
11. รายงานการเงินฯ ต.ค.62 120 ครั้ง
12. รายงานทางการเงินประจำปี62 103 ครั้ง
13. รายงานการเงินฯ ต.ค.62 95 ครั้ง
14. รายงานการเงินฯ พ.ย.62 81 ครั้ง
15. รายงานการเงินฯ ธ.ค.62 95 ครั้ง
16. รายงานการเงินฯ ม.ค.63 92 ครั้ง
17. รายงานการเงินฯ ก.พ. 63 94 ครั้ง
18. รายงานการเงินฯ มี.ค. 63 90 ครั้ง
19. รายงานผลฯ ปี 63 (6 เดือน) 90 ครั้ง
20. รายงานการเงินฯ เม.ย. 63 93 ครั้ง
21. รายงานการเงินฯ มิ.ย. 63 90 ครั้ง
22. รายงานการเงินฯ ต.ค. 63 56 ครั้ง
23. รายงานการเงินฯ พ.ย. 63 54 ครั้ง
24. รายงานการเงินฯ ธ.ค. 63 54 ครั้ง
25. รายงานการเงินฯ ม.ค. 64 49 ครั้ง