ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. รายงานการเงินฯ ต.ค.61 264 ครั้ง
2. รายงานการเงินฯ พ.ย.61 266 ครั้ง
3. รายงานการเงินฯ 30 ก.ย.61 231 ครั้ง
4. รายงานการเงินฯ ธ.ค.61 229 ครั้ง
5. รายงานการเงินฯ ม.ค.62 222 ครั้ง
6. รายงานการเงินฯ ก.พ.62 225 ครั้ง
7. รายงานการเงินฯ มี.ค.62 210 ครั้ง
8. รายงานการเงินฯ เม.ย.62 218 ครั้ง
9. รายงานการเงินฯ พ.ค.62 217 ครั้ง
10. รายงานการเงินฯ ก.ย.62 201 ครั้ง
11. รายงานการเงินฯ ต.ค.62 205 ครั้ง
12. รายงานทางการเงินประจำปี62 174 ครั้ง
13. รายงานการเงินฯ ต.ค.62 177 ครั้ง
14. รายงานการเงินฯ พ.ย.62 166 ครั้ง
15. รายงานการเงินฯ ธ.ค.62 172 ครั้ง
16. รายงานการเงินฯ ม.ค.63 171 ครั้ง
17. รายงานการเงินฯ ก.พ. 63 172 ครั้ง
18. รายงานการเงินฯ มี.ค. 63 176 ครั้ง
19. รายงานผลฯ ปี 63 (6 เดือน) 169 ครั้ง
20. รายงานการเงินฯ เม.ย. 63 178 ครั้ง
21. รายงานการเงินฯ มิ.ย. 63 173 ครั้ง
22. รายงานการเงินฯ ต.ค. 63 141 ครั้ง
23. รายงานการเงินฯ พ.ย. 63 132 ครั้ง
24. รายงานการเงินฯ ธ.ค. 63 130 ครั้ง
25. รายงานการเงินฯ ม.ค. 64 140 ครั้ง
26. รายงานรายรับ-จ่าย ก.พ.65 54 ครั้ง
27. รายงานรายรับ-จ่าย มี.ค..6 44 ครั้ง
28. รายงานรายรับ-จ่าย พ.ค.65 28 ครั้ง
29. รายงานรายรับ-จ่าย มิ.ย.65 24 ครั้ง
30. รายงานรายรับ-จ่าย ก.ค.65 10 ครั้ง
31. รายงานรายรับ-จ่าย ส.ค.65 3 ครั้ง