ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

O17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี/017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566(ITA)

O14 การจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน ปี พ.ศ.2567

รายงานเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินสะสม

016ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2567

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. รายงานการเงินฯ ต.ค.61 394 ครั้ง
2. รายงานการเงินฯ พ.ย.61 402 ครั้ง
3. รายงานการเงินฯ 30 ก.ย.61 362 ครั้ง
4. รายงานการเงินฯ ธ.ค.61 355 ครั้ง
5. รายงานการเงินฯ ม.ค.62 351 ครั้ง
6. รายงานการเงินฯ ก.พ.62 349 ครั้ง
7. รายงานการเงินฯ มี.ค.62 344 ครั้ง
8. รายงานการเงินฯ เม.ย.62 347 ครั้ง
9. รายงานการเงินฯ พ.ค.62 333 ครั้ง
10. รายงานการเงินฯ ก.ย.62 334 ครั้ง
11. รายงานการเงินฯ ต.ค.62 336 ครั้ง
12. รายงานทางการเงินประจำปี62 296 ครั้ง
13. รายงานการเงินฯ ต.ค.62 311 ครั้ง
14. รายงานการเงินฯ พ.ย.62 287 ครั้ง
15. รายงานการเงินฯ ธ.ค.62 303 ครั้ง
16. รายงานการเงินฯ ม.ค.63 302 ครั้ง
17. รายงานการเงินฯ ก.พ. 63 305 ครั้ง
18. รายงานการเงินฯ มี.ค. 63 306 ครั้ง
19. รายงานผลฯ ปี 63 (6 เดือน) 294 ครั้ง
20. รายงานการเงินฯ เม.ย. 63 310 ครั้ง
21. รายงานการเงินฯ มิ.ย. 63 302 ครั้ง
22. รายงานการเงินฯ ต.ค. 63 293 ครั้ง
23. รายงานการเงินฯ พ.ย. 63 290 ครั้ง
24. รายงานการเงินฯ ธ.ค. 63 285 ครั้ง
25. รายงานการเงินฯ ม.ค. 64 291 ครั้ง
26. รายงานรายรับ-จ่าย ก.พ.65 211 ครั้ง
27. รายงานรายรับ-จ่าย มี.ค..6 198 ครั้ง
28. รายงานรายรับ-จ่าย พ.ค.65 176 ครั้ง
29. รายงานรายรับ-จ่าย มิ.ย.65 179 ครั้ง
30. รายงานรายรับ-จ่าย ก.ค.65 157 ครั้ง
31. รายงานรายรับ-จ่าย ส.ค.65 149 ครั้ง
32. รายงานรายรับ-จ่าย ก.ย.65 135 ครั้ง
33. รายงานรายรับ-จ่าย ต.ค.65 121 ครั้ง
34. รายงานรายรับ-จ่าย พ.ย.65 126 ครั้ง
35. รายงานรายรับ-จ่าย ม.ค.66 120 ครั้ง
36. รายงานรายรับ-จ่าย ก.พ.66 74 ครั้ง
37. รายงานรายรับ-จ่าย เม.ษ.66 69 ครั้ง
38. รายงานรายรับ-จ่าย พ.ค.66 66 ครั้ง
39. รายงานรายรับ-จ่าย มิ.ย.66 55 ครั้ง
40. รายงานรายรับ-จ่าย ก.ค.66 53 ครั้ง
41. รายงานรายรับ-จ่าย ส.ค.66 55 ครั้ง
42. รายงานรายรับ-จ่าย ก.ย.66 38 ครั้ง
43. รายงานทางการเงินประจำปี66 42 ครั้ง
44. รายงานรายรับ-จ่าย ต.ค.66 25 ครั้ง
45. รายงานรายรับ-จ่าย พ.ย.66 24 ครั้ง
46. รายงานรายรับ-จ่าย ธ.ค.66 24 ครั้ง
47. งบปี 2566 37 ครั้ง
48. รายงานรายรับ-จ่าย ม.ค.67 23 ครั้ง
49. รายงานรายรับ-จ่าย ก.พ.67 14 ครั้ง
50. รายงานรายรับ-จ่าย มี.ค.67 10 ครั้ง
51. รายงานรายรับ-จ่าย เม.ย.67 3 ครั้ง
52. รายงานรายรับ-จ่าย พ.ค.67 3 ครั้ง
53. รายงานรายรับ-จ่าย มิ.ย.67 1 ครั้ง