ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

กิจการสภา

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

ประชุมสภาสามัญ ปี 2564

สมัยที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2564

สมัยที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สมัยที่ 3 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ประชุมสภาวิสามัญ

สมัยที่ 1 วันที่  25  มกราคม  2564

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  วันที่ 11  สิงหาคม 2564

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

สมัยที่ 4 วันที่ 23 กันยายน 2564

 

ประชุมสภาสามัญ ปี 2565

สมัยที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม  2565

สมัยที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ประชุมสภาวิสามัญ 

สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 วันที่  5  มกราคม  2565

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  วันที่ 18  มกราคม 2565 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 25 ต. 322 ครั้ง
2. ประชุมสภา สามัญ 1 ครั้ง1 254 ครั้ง
3. ประชุมสภา สามัญ 2 ครั้ง1 255 ครั้ง
4. ประชุมสภา วิสามัญ 1 ครั้ง 255 ครั้ง
5. ประชุมสามัญ 3 ครั้ง 1 ปี 265 ครั้ง
6. ประชุมสภา วิสามัญ 2 ครั้ง 248 ครั้ง
7. ประชุมแปรข้อบัญญัติ ปี 62 249 ครั้ง
8. ประชุมสภา วิสามัญ 2 ครั้ง 253 ครั้ง
9. ประชุมสภา วิสามัญ 3 ครั้ง 259 ครั้ง
10. ประชุมสภา สามัญ 4 ปี 2562 268 ครั้ง
11. ประชุมสภา สมัยสามัญ 1 ปี 257 ครั้ง
12. ประชุมสภา สมัยวิสามัญ 1ปี 238 ครั้ง
13. เรียกประชุมสามัญสมัยแรก ป 254 ครั้ง
14. ประกาศกำหนดประชุมสามัญ 252 ครั้ง
15. เรียกสมัยสามัญ ที่3 ปี62 252 ครั้ง
16. เรียกสมัยสามัญ ที่4 ปี62 259 ครั้ง
17. เรียกสมัยสามัญ ที่2 ปี62 251 ครั้ง
18. เรียกสมัยสามัญ ที่ 3 ปี63 258 ครั้ง
19. ประชุมสภาฯ สามัญ ที่ 1/63 263 ครั้ง
20. กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ 194 ครั้ง
21. ประชุมสามัญ สมัยที่2/63 232 ครั้ง
22. ประชุมสามัญ สมัยที่1/63 229 ครั้ง
23. ประชุมสามัญ สมัยที่3/63 223 ครั้ง
24. ประชุมสามัญ สมัยที่4/63 222 ครั้ง
25. วิสามัญ ครั้งที่1/63 223 ครั้ง
26. วิสามัญ สมัยที่ 2 1/63 222 ครั้ง
27. วิสามัญ สมัยที่ 2 2/63 234 ครั้ง
28. วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 239 ครั้ง
29. วิสามัญ 1 ลว25ม.ค.64 147 ครั้ง
30. สามัญ 1 ลว25ก.พ.64 135 ครั้ง
31. สามัญ 2 ลว31 พ.ค.64 138 ครั้ง
32. สามัญ 3 ลว27 ก.ค.64 132 ครั้ง
33. วิสามัญ3 ครั้งที่1 ลว11ส. 143 ครั้ง
34. วิสามัญ3 ครั้งที่2 ลว23ส. 132 ครั้ง
35. วิสามัญ4 ลว 23 ก.ย.64 134 ครั้ง
36. รายงานครั้งแรก 30 ธ.ค.64 140 ครั้ง
37. วิสามัญ 1 ครั้งที่ 1 ลว5ม 145 ครั้ง
38. วิสามัญ 1 ครั้งที่ 2 ลว18 134 ครั้ง
39. วิสามัญ 1 ลว28มี.ค.65 144 ครั้ง
40. วิสามัญ 2 ลว 31 พ.ค.65 148 ครั้ง
41. วิสามัญ 1/2 10เม.ษ.66 36 ครั้ง
42. สามัญสมัยแรก 1/66 24ก.พ.6 32 ครั้ง
43. วิสามัญสมัย1 28มี.ค.66 31 ครั้ง
44. วิสามัญสมัยที่ 1 28.มี.ค. 24 ครั้ง
45. วิสามัญสมัยที่ 2 31.พ.ค.6 25 ครั้ง
46. วิสามัญสมัยที่ 3 30.มิย.6 24 ครั้ง
47. สามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 26 ครั้ง
48. สามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 26 ครั้ง
49. สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 26 ครั้ง
50. สามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 29 ครั้ง
51. เรียกสมัยสามัญ ที่3 ปี66 17 ครั้ง
52. สมัยสามัญ ที่3/66 10 ครั้ง