ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

ข่าวกิจกรรม

การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมว ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ได้

อ่านข่าวต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม มอ ...

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักง

อ่านข่าวต่อ

โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผ ...

วันที่ 20 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มแ

อ่านข่าวต่อ

โครการรณรงค์เพื่อสังคมปลอดขยะ ...

วันที่ 7 เมษายน 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง

อ่านข่าวต่อ

โครงการบรรพชาอุปสมบทประจำปี 25 ...

วันที่ 2 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ร

อ่านข่าวต่อ

โครงการผ้าป่าสามัคคีวัน อสม.แห ...

วันที่ 20 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

อ่านข่าวต่อ

โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็ ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มจัดโครงการเวทีรับฟังควา

อ่านข่าวต่อ

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณทิตน้อย ปีกา ...

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ

อ่านข่าวต่อ

ฝึกทักษะฟุตบอลหัวง้ม ...

วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 นายวินัย เครื่อง

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรม​ 5 ส. ...

วันที่ 22 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม​

อ่านข่าวต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มร่ว ...

วันที 25 พฤศจิกายน 2563 เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระ

อ่านข่าวต่อ

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชา ...

29 สิงหาคม 2563 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและ

อ่านข่าวต่อ