ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

O17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี/017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566(ITA)

O14 การจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน ปี พ.ศ.2567

รายงานเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินสะสม

016ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2567

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา

ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬา

อ่านข่าวต่อ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจก ...

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเน

อ่านข่าวต่อ

โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ...

11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย เ

อ่านข่าวต่อ

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้ ...

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

อ่านข่าวต่อ

ประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการ ...

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายว

อ่านข่าวต่อ

ประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่ว ...

19 มกราคม 2565 เวลา 14.00 นายวินัย เครื่องไ

อ่านข่าวต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ...

18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. สภาองค์การบริหา

อ่านข่าวต่อ

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิ ...

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. น

อ่านข่าวต่อ

ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคลใ ...

4 มกราคม 2565 วันนี้ 09.00 น. เริ่มต้นทำงานคณะผ

อ่านข่าวต่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ...

30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมสภาองค์ก

อ่านข่าวต่อ

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้ ...

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนิ ...

20-21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น.

อ่านข่าวต่อ