ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

ข่าวกิจกรรม

ร่วมพลังตั้งปฏิญาณตนงดเหล้า บุ ...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวินัย เ

อ่านข่าวต่อ

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ...

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

อ่านข่าวต่อ

โครงการรำวงขยับกายสบายชีวี ...

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 กองทุนหลักประกันส่งเสริมสุข

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการ ...

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมูล

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมการฝึกอบรมสร้างเพจ ประจ ...

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการ ...

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมูล

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพั ...

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลหัวง้ม ปร

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรม Kick off รณรงค์กำจัดแห ...

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัว

อ่านข่าวต่อ

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิ ...

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร พนักงาน อบต.หัว

อ่านข่าวต่อ

ร่วมลงนามถวายพระพร ...

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร พนักงานองค์กา

อ่านข่าวต่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ...

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมสภาองค์

อ่านข่าวต่อ

ร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั ...

วันจันทร์ ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผู้บริหาร

อ่านข่าวต่อ