ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

O17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี/017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566(ITA)

O14 การจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน ปี พ.ศ.2567

รายงานเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินสะสม

016ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2567

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา

ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ค ...

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายวินัย เครื่องไชย นายกอง

อ่านข่าวต่อ

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิ ...

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย เครื

อ่านข่าวต่อ

รับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์ก ...

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายวินัย เครื่องไชย นายกองค

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมพบกันวันพระ ประจำปี 256 ...

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายวินัย เครื่องไชย นายกอง

อ่านข่าวต่อ

โครงการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม ...

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย เค

อ่านข่าวต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ...

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวินัย เครื่องไชย นายกอ

อ่านข่าวต่อ

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา ...

วันอังคารที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00

อ่านข่าวต่อ

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ...

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิ

อ่านข่าวต่อ

โครงการสรงน้ำพระธาตุกู่แก้ว ปร ...

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. ณ พระธาตุกู่

อ่านข่าวต่อ

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิ ...

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายว

อ่านข่าวต่อ

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ...

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอ

อ่านข่าวต่อ

ข่วงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท ...

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สภาวัฒนธรรมตำบลหัวง้ม เข้าร

อ่านข่าวต่อ