ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

ข่าวกิจกรรม

ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคลใ ...

4 มกราคม 2565 วันนี้ 09.00 น. เริ่มต้นทำงานคณะผ

อ่านข่าวต่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ...

30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมสภาองค์ก

อ่านข่าวต่อ

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้ ...

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนิ ...

20-21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น.

อ่านข่าวต่อ

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิ ...

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ ...

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบล

อ่านข่าวต่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ...

23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมสภาองค์การบริ

อ่านข่าวต่อ

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิ ...

วันที่ 10 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรม 5 ส. พ่นยาฆ่าเชื้อป้อง ...

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. ผู้บริหาร เจ้

อ่านข่าวต่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ...

23 สิงหาคม 2564 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง

อ่านข่าวต่อ

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิ ...

วันนี้ ที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ...

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต

อ่านข่าวต่อ