ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

ข่าวกิจกรรม

โครงการสรงน้ำพระธาตุกู่แก้ว ปร ...

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. ณ พระธาตุกู่

อ่านข่าวต่อ

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิ ...

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายว

อ่านข่าวต่อ

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ...

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอ

อ่านข่าวต่อ

ข่วงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท ...

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สภาวัฒนธรรมตำบลหัวง้ม เข้าร

อ่านข่าวต่อ

รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร ประธานสภา ...

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอ

อ่านข่าวต่อ

สรงน้ำพระ ...

วันที่ 18 เมษายน เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนั

อ่านข่าวต่อ

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ ...

วันที่ 6 เมษายน 2565 นายวินัย เครื่องไชย นายกองค์

อ่านข่าวต่อ

วันท้องถิ่นไทย 2565 ...

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ลาน

อ่านข่าวต่อ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบร ...

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การ

อ่านข่าวต่อ

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเม ...

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การ

อ่านข่าวต่อ

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยา ...

วันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ สนามกีฬาหน้า

อ่านข่าวต่อ

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้ ...

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประ

อ่านข่าวต่อ