ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

O17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี/017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566(ITA)

O14 การจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน ปี พ.ศ.2567

รายงานเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินสะสม

016ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2567

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา

ข่าวกิจกรรม

มอบใบประกาศบัณฑิตน้อย ประจำปี ...

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวินัย เค

อ่านข่าวต่อ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัด ...

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การ

อ่านข่าวต่อ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบร ...

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์กา

อ่านข่าวต่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม สมัยสามัญ สมั

อ่านข่าวต่อ

มอบนโยบายการต่อต้านทุจริตให้แก ...

เมื่อวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายวินัย เค

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ ...

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบ

อ่านข่าวต่อ

พีธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ...

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.

อ่านข่าวต่อ

ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2566 ...

วันที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ณ ลานที่ทำการองค์กา

อ่านข่าวต่อ

ร่วมเวทีพลังเครือข่าย เสริมศัก ...

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 นายวินัย เครื่อง

อ่านข่าวต่อ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสวดมนต ...

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 นายวินัย เครื่องไช

อ่านข่าวต่อ

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ...

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสม

อ่านข่าวต่อ

พิธีมอบพระราชทานเมล็ดพันธ์ุข้า ...

วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. พิธ

อ่านข่าวต่อ