ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม สมัยสามัญ สมั

อ่านข่าวต่อ

มอบนโยบายการต่อต้านทุจริตให้แก ...

เมื่อวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายวินัย เค

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ ...

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบ

อ่านข่าวต่อ

พีธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ...

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.

อ่านข่าวต่อ

ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2566 ...

วันที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ณ ลานที่ทำการองค์กา

อ่านข่าวต่อ

ร่วมเวทีพลังเครือข่าย เสริมศัก ...

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 นายวินัย เครื่อง

อ่านข่าวต่อ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสวดมนต ...

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 นายวินัย เครื่องไช

อ่านข่าวต่อ

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ...

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสม

อ่านข่าวต่อ

พิธีมอบพระราชทานเมล็ดพันธ์ุข้า ...

วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. พิธ

อ่านข่าวต่อ

ป๋าเวณีตานก๋วยสลาก (กะโลง) ประ ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลหัวง้

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนา "ต๋ ...

วันที่ 22 กันยายน 2565 กิจกรรมสืบสานประเพณีล้านน

อ่านข่าวต่อ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลหั ...

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายวินัย เครื่องไชย นาย

อ่านข่าวต่อ