ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

รายงานผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนมูลค่าสินค้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์. ประจำปี 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนมูลค่าสินค้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์. ประจำปี 2563 ให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชน การแปรรูปอาหารจากผลผลิตในชุมชนกลุ่มทำน้ำพริกและกลุ่มเลี้ยงปลา, การแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำนั้นประกอบด้วย การทำแหนมเห็ดฝาง, การทำปลา(นิล)ส้ม และการทำนำ้พริกปลานิล ณ วัดดงเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย