ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการประเมินประสิทธิภาพ ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือสำหรับประชาชนฯ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

โครงการปณิธานความดีร่วมพลังปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ตำบลหัวง้ม ประจำปี 2562

-ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อพระครูพิพิธพัฒนโกวิท เจ้าคณะอำเภอพาน ได้มาโปรดเมตตาอบรมให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจากนางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพานประธานในพิธี และในฐานะประธาน พชอ ท่านนายอำเภอได้มีแนวทางขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ สำคัญสามประเด็นลดพื้นที่แอลกอฮอร์ บุหรี่ การลดขยะ การดูแลไม่ทอดทิ้งผู้ยากไร้ การประกอบอาชีพที่สุจริตยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.... 
"พานพอเพียง" "พานไม่ทอดทิ้งกัน" "พานสะอาด" กิจกรรมวันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ท้องที่ ท้องถิ่น และส่วนราชการภายในตำบลได้สนองรับเอานโยบายของนายกรัฐมนตรี และนายอำเภอมาปฎิบัติ

-โพธิสัตว์น้อยชวนพ่อเลิกเหล้า การนำสวยดอกไม้มอบให้ผู้ใหญ่ แล้วขอหรือชวนให้เลิกเหล้า เมื่อรับไหว้จากเด็กแล้ว ผู้ใหญ่ก็จะตั้งใจเลิกเหล้าตามที่เด็กขอ ตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ลองติดตามว่า....อาจมีบางท่าน หรือหลายท่านเลิกตลอดชีวิต 
กุศโลบาย หรือกลยุทธ์ที่เด็กนักเรียนโรงเรียนป่าแดงนำมาร่วมกิจกรรมวันนี้ ที่วัดศรีเมืองมูล
เย็นนี้ หรือพรุ่งนี้ ลูกหลานใครนำไปไหว้แล้วชวนเลิกเหล้า ให้ตั้งสติก่อนรับไหว้นะ เชิญชวนรับเจตนาดีของเด็กๆ

(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุ วัดศรีเมืองมูล)