ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

ข่าวกิจกรรม

ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส.ในพื้นที่ อ ...

ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. สำหรับการพัฒนาองค์การให้มีความ

อ่านข่าวต่อ

มาตรการป้องกันการระบาดโรคโควิด ...

ชุมชนบ้านสันปลาดุก หมู่ 5 จัดระบบการคัดกรองในงานที

อ่านข่าวต่อ

โครงการงานสรงน้ำพระธาตุกู่แก้ว ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มร่วมสภาวัฒนธรรมตำบลหัวง

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียร ...

ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ

อ่านข่าวต่อ

สืบสานประเพณี ทำขวัญข้าว สู่ขว ...

อ่านข่าวต่อ

พิธีมอบวุฒิบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒน ...

ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอง

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม โดยนายวินัย เครื่องไชย

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีว ...

อ่านข่าวต่อ

วันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2563 ...

อ่านข่าวต่อ

งานประเพณี แห่แค่ เดือน พ.ย.25 ...

งานประเพณีท้องถิ่น "แห่แค่"เพื่อถวายวัดจุดเป็นพุทธ

อ่านข่าวต่อ

กฐินสามัคคีตำบลหัวง้ม ประจำปีง ...

โครงการทำบุญทอดกฐินสามัคคีตำบลหัวง้ม ในวันที่ 1 พฤ

อ่านข่าวต่อ

ประเพณีตานก๋วยสลากภัตร (กะโลง) ...

อ่านข่าวต่อ