ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

ข่าวกิจกรรม

การจัดการท่องเที่ยวสู่ชุมชนเชื ...

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดดงเจริญ ต

อ่านข่าวต่อ

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตำบ ...

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. จัดกิจกรรมตรว

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมธรรมนูญสุขภาพตำบลหั ...

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มปกครองห

อ่านข่าวต่อ

อบรม อปพร.ตำบลหัวง้ม ปี2563 ...

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย ให้กับ

อ่านข่าวต่อ

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ...

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหาร

อ่านข่าวต่อ

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้น ...

วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. อ

อ่านข่าวต่อ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ กา ...

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. อ

อ่านข่าวต่อ

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ...

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส

อ่านข่าวต่อ

โครงการ พบกันวันพระ ประจำปี 25 ...

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 06.30 น. นายกองค์การบ

อ่านข่าวต่อ

เยี่ยมบุคคลที่มีอายุ 100 ปี ใน ...

นายอำเภอพาน พร้อมด้วยคณะกิ่งกาชาดอำเภอพาน อพม.อ.พ

อ่านข่าวต่อ

ร่วมเปิดโครงการเชิงปฏิบัติการส ...

ร่วมเปิดโครงการเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันในช่ว

อ่านข่าวต่อ

งานวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2563 ...

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็

อ่านข่าวต่อ