ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

ข่าวกิจกรรม

ป๋าเวณีตานก๋วยสลาก (กะโลง) ประ ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลหัวง้

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนา "ต๋ ...

วันที่ 22 กันยายน 2565 กิจกรรมสืบสานประเพณีล้านน

อ่านข่าวต่อ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลหั ...

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายวินัย เครื่องไชย นาย

อ่านข่าวต่อ

โครงการลดอุบัติเหตุการเสียชีวิ ...

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายวินัย เครื่องไชย นายกอ

อ่านข่าวต่อ

"โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย ...

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565 (เวลา 09.00 - 15.30 น.

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรม 5 ส. องค์การบริหารส่วน ...

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 "ตามนโยบายผู้บริหารองค์กา

อ่านข่าวต่อ

โครงการฝึกอบรม สมาชิก อปพร. ปร ...

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั

อ่านข่าวต่อ

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ค ...

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายวินัย เครื่องไชย นายกอง

อ่านข่าวต่อ

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิ ...

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย เครื

อ่านข่าวต่อ

รับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์ก ...

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายวินัย เครื่องไชย นายกองค

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมพบกันวันพระ ประจำปี 256 ...

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายวินัย เครื่องไชย นายกอง

อ่านข่าวต่อ

โครงการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม ...

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย เค

อ่านข่าวต่อ