ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข่าวกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ ...

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบ

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม ...

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวินัย เคร

อ่านข่าวต่อ

งานสืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม จัดโครงการลานฅนเมือง ล

อ่านข่าวต่อ

“ตลาดนัดสุขภาพสร้างสุข” ...

โครงการมหกรรมเสริมสร้างสุขภาพองค์รวม" นายวินัย เ

อ่านข่าวต่อ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบร ...

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การ

อ่านข่าวต่อ

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ...

วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. อง

อ่านข่าวต่อ

มอบใบประกาศบัณฑิตน้อย ประจำปี ...

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวินัย เค

อ่านข่าวต่อ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัด ...

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การ

อ่านข่าวต่อ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบร ...

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์กา

อ่านข่าวต่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม สมัยสามัญ สมั

อ่านข่าวต่อ

มอบนโยบายการต่อต้านทุจริตให้แก ...

เมื่อวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายวินัย เค

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ ...

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบ

อ่านข่าวต่อ