ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

O17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี/017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566(ITA)

O14 การจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน ปี พ.ศ.2567

รายงานเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินสะสม

016ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2567

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา

ข่าวกิจกรรม

มอบถุงยังชีพพระราชทาน ...

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 พระบาทสมเด็จ

อ่านข่าวต่อ

คณะอาจาร์ยและนักเรียนอาลาบามา ...

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัว

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อ ...

นพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวินัย เค

อ่านข่าวต่อ

โครงการสืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เม ...

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำ

อ่านข่าวต่อ

โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางท ...

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำ

อ่านข่าวต่อ

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม จ ...

congratulations โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม จัดกิ

อ่านข่าวต่อ

จัดกิจกรรมเปิดงานการจัดตั้งธนา ...

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนต

อ่านข่าวต่อ

18 มีนาคม “วันท้องถิ่นไทย" ...

18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย" เพื่อรำลึ

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีและ ...

วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหั

อ่านข่าวต่อ

ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย ประจำปีก ...

วัน ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 Congratulations ยินดี

อ่านข่าวต่อ

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก คร ...

วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสมว

อ่านข่าวต่อ

โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัว

อ่านข่าวต่อ