ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการประเมินประสิทธิภาพ ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือสำหรับประชาชนฯ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ข่าวกิจกรรม

สืบสานประเพณี ทำขวัญข้าว สู่ขว ...

อ่านข่าวต่อ

พิธีมอบวุฒิบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒน ...

ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอง

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีว ...

อ่านข่าวต่อ

วันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2563 ...

อ่านข่าวต่อ

กฐินสามัคคีตำบลหัวง้ม ปี 2562 ...

อ่านข่าวต่อ

ประเพณีตานก๋วยสลากภัตร (กะโลง) ...

อ่านข่าวต่อ

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่(ตร ...

วันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหัว

อ่านข่าวต่อ

งานร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาอำเภอพ ...

ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพาน

อ่านข่าวต่อ

โครงการปณิธานความดีร่วมพลังปฏิ ...

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเ ...

อ่านข่าวต่อ

นิทรรศการธนาคารความดี ในเทศกาล ...

อ่านข่าวต่อ