ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

ข่าวกิจกรรม

ข่วงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท ...

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สภาวัฒนธรรมตำบลหัวง้ม เข้าร

อ่านข่าวต่อ

รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร ประธานสภา ...

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอ

อ่านข่าวต่อ

สรงน้ำพระ ...

วันที่ 18 เมษายน เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนั

อ่านข่าวต่อ

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ ...

วันที่ 6 เมษายน 2565 นายวินัย เครื่องไชย นายกองค์

อ่านข่าวต่อ

วันท้องถิ่นไทย 2565 ...

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ลาน

อ่านข่าวต่อ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบร ...

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การ

อ่านข่าวต่อ

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเม ...

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การ

อ่านข่าวต่อ

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยา ...

วันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ สนามกีฬาหน้า

อ่านข่าวต่อ

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้ ...

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประ

อ่านข่าวต่อ

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift P ...

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายวิ

อ่านข่าวต่อ

ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ ...

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 14.30 น. นายวิ

อ่านข่าวต่อ

ประชุมประชาคมตำบลหัวง้ม ประจำเ ...

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวัด

อ่านข่าวต่อ