ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนิ ...

20-21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น.

อ่านข่าวต่อ

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิ ...

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ ...

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบล

อ่านข่าวต่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ...

23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมสภาองค์การบริ

อ่านข่าวต่อ

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิ ...

วันที่ 10 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรม 5 ส. พ่นยาฆ่าเชื้อป้อง ...

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. ผู้บริหาร เจ้

อ่านข่าวต่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ...

23 สิงหาคม 2564 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง

อ่านข่าวต่อ

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิ ...

วันนี้ ที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ...

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต

อ่านข่าวต่อ

ร่วมพลังตั้งปฏิญาณตนงดเหล้า บุ ...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวินัย เ

อ่านข่าวต่อ

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ...

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

อ่านข่าวต่อ

โครงการรำวงขยับกายสบายชีวี ...

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 กองทุนหลักประกันส่งเสริมสุข

อ่านข่าวต่อ