ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประดาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้น ...

วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. อ

อ่านข่าวต่อ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ กา ...

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. อ

อ่านข่าวต่อ

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ...

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส

อ่านข่าวต่อ

โครงการ พบกันวันพระ ประจำปี 25 ...

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30 น. นายกองค์การบร

อ่านข่าวต่อ

เยี่ยมบุคคลที่มีอายุ 100 ปี ใน ...

นายอำเภอพาน พร้อมด้วยคณะกิ่งกาชาดอำเภอพาน อพม.อ.พ

อ่านข่าวต่อ

ร่วมเปิดโครงการเชิงปฏิบัติการส ...

ร่วมเปิดโครงการเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันในช่ว

อ่านข่าวต่อ

งานวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2563 ...

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็

อ่านข่าวต่อ

ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส.ในพื้นที่ อ ...

ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. สำหรับการพัฒนาองค์การให้มีความ

อ่านข่าวต่อ

มาตรการป้องกันการระบาดโรคโควิด ...

ชุมชนบ้านสันปลาดุก หมู่ 5 จัดระบบการคัดกรองในงานที

อ่านข่าวต่อ

โครงการงานสรงน้ำพระธาตุกู่แก้ว ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มร่วมสภาวัฒนธรรมตำบลหัวง

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียร ...

ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ

อ่านข่าวต่อ

สืบสานประเพณี ทำขวัญข้าว สู่ขว ...

อ่านข่าวต่อ