ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

O17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี/017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566(ITA)

O14 การจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน ปี พ.ศ.2567

รายงานเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินสะสม

016ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2567

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 67 ซึ่งมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

     1.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

     1.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำและทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

     1.3 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

     1.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     1.5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     1.6  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

     1.7 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     1.8 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

     1.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

2.  อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 68 ซึ่งมีหน้าที่อาจจัดทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

     2.1 ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

     2.2  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

     2.3 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

     2.4  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

     2.5  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์

     2.6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

     2.7  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

     2.8  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

     2.9  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

     2.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

     2.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

     2.12 การท่องเที่ยว

     2.13 การผังเมือง

3. หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชน ใท้องถิ่นตนเอง ดังนี้

     3.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

     3.2 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

 3.3 การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ

     3.4  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

     3.5 การสาธารณูปการ

     3.6  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

     3.7 การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

     3.8  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

     3.9 การจัดการศึกษา

     3.10 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

     3.11 การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

     3.12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

     3.13 การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

     3.14 การส่งเสริมกีฬา

     3.15 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

     3.16 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

     3.17 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

     3.18 การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

     3.19 การสาธารณะสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

     3.20 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

     3.21 การควบคุมสัตว์เลี้ยง

     3.22 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

     3.23 การรักษาความปลอดภัย

     3.24 การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่า

     3.25 การผังเมือง

     3.26 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

     3.27 การดูแลรักษาที่สาธารณะ

     3.28 การควบคุมอาคาร

     3.29 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     3.30 การรักษาความสงบเรียบร้อย

     3.31 กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

4. อำนาจหน้าที่และพันธกิจที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล

     4.1 แก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม

     4.2 ต้องพัฒนาทุนทางสังคมมีความแข็งแรงและยั่งยืน

     4.3 ต้องเพิ่มสมรรถนะให้ประเทศไทย พร้อมสำหรับการแข่งขัน

     4.4 การพัฒนาที่ยั่งยืน

อบต. มีความสําคัญต่อชุมชน (หมู่บ้าน/ตําบล)ดังนี้

1. เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่พัฒนาตําบล ให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

 2. เป็นหน่วยประสานทรัพยากรระหว่าง อบต. กับท้องถิ่นอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยราชการ และหน่วยเอกชนอื่น ๆ

 3. เป็นเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภา อบต.) เขาไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้งบประมาณ รายได้ ทรัพย์สินและระดมทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

  4. เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถิ่นให้ทํางานเพื่อท้องถิ่นของตนก่อให้เกิดการจ้างงานขึ้นในท้องถิ่น เช่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจ้างของ อบต.

   5. ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบการทํางานและใช้สิทธิถอดถอนผู้แทนของตน (สมาชิกสภา) ที่ไม่ทํางานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

อบต.มีโครงสร้างอย่างไร โครงสร้าง อบต.ประกอบด้วย

1. สภาองค์การบริหารส่วนตําบล (สภา อบต.)

 2. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล (นายก อบต. และรองนายก อบต.)

สมาชิก อบต. มีหน้าที่อะไรบ้าง

สมาชิก อบต. มีหน้าที่

 1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล

 2. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตําบล / ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี

 3. ควบคุมการทํางานของคณะผู้บริหาร

 4. เข้าร่วมประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม

 คณะผู้บริหาร อบต. (นายก อบต. และรองนายก อบต.) มีหน้าที่อะไรบ้าง 

คณะผู้บริหาร อบต.มีหน้าที่

 1. บริหารงานของอบต. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และแผนพัฒนาตําบล

 2. จัดทําแผนพัฒนาตําบลและข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอต่อสภาอบต.

3. รายงานผลการทํางาน และการใช้เงินสภา อบต. ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมาย เข้าร่วมประชุมกับสภา อบต. ตามสมัยประชุม

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล

บทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องตรา "ข้อบังคับตําบล" ออกมาใช้ในการดูแลสวัสดิการ ตลอดจน "ทุกข์" และ "สุข" ของประชาชนรวมทั้งมีอํานาจหน้าที่ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนั้น จึงต้อง เป็นผู้ที่ยึดมนั่นในหลักการประชาธิปไตยที่ต้องเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตย ไปยังประชาชนในตําบล

แนวทางปฏิบัติในด้านบทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ มีดังนี้

1. ต้องยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งโดยเสรี การใช้สิทธิคัดค้าน การโต้แย้ง การแสดงความคิดเห็น อย่างกว้างขวาง การยอมรับและเคารพสิทธิของผู้อื่นการยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ฯลฯ

 2. ต้องมีวิถีการดําเนินชีวิิตและบุคลิกลักษณะที่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง ฟัง เคารพ ในเหตุผล

ประชาชนในเขตอบต. มีสิทธิและหน้าที่ดังนี้

 1. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต.

 2. ถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหาร อบต.

 3. เสนอให้ออกข้อบังคับตําบล

 4. แสดงเจตนารมณ์ในการรวม อบต.

 5. เข้าฟังการประชุมสภา อบต.

 6. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการซื้อ การจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษของ อบต. อย่างน้อย คณะละ 2 คน

 7.มีหน้าที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.

 8. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับตําบล

 9. เสียภาษีแก่ อบต.

 10. สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับ อบต.

 11. ติดตามและดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.

 12. ร่วมกันเสริมสร้างชุมชน และประชาคมหมู่บ้าน ของตนให้เข้มแข็ง

 13. ได้รับบริการสาธารณะ และการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข จาก อบต. ตามอํานาจหน้าที่ของ อบต.

 

 

 

http://www.huangom.go.th/aboutus-1542851961-id-..html#aboutus