ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

O17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี/017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566(ITA)

O14 การจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน ปี พ.ศ.2567

รายงานเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินสะสม

016ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2567

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา

ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหัวง้ม นับเป็นตำบลที่เก่าแก่ตำบลหนึ่งของอำเภอพาน มีพื้นที่ 61.2 ตารางกิโลเมตร เริ่มก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2458 โดยมี พระยาใจ เชื้อเมืองพาน เป็นผู้ตั้งชื่อตำบล โดยใช้ดอยหัวง้ม หรือดอยด้วน เป็นสัญลักษณ์ของการตั้งชื่อตำบล ตำบลนี้ตั้งพร้อมๆ กับตำบลแม่ใจ ตำบลฝั่งตื้น ตำบลป่าแดด ตำบลแม่คาวโตนขณะนี้ชื่อตำบลต่างๆ บางตำบลกลายเป็นชื่ออำเภอไปแล้ว เช่น ตำบลแม่ใจ เป็นอำเภอแม่ใจ ตำบลป่าแดด เป็นอำเภอป่าแดด ตำบลฝั่งตื้น เป็นตำบลทานตะวันและตำบลม่วงคำ เป็นต้น

สำหรับตำบลหัวง้ม ยังเป็นตำบลหัวง้มตามเดิม นับว่าชื่อนี้ เป็นมงคลนามที่อยู่ยงเป็นอย่างมาก เมื่อสมัยก่อนเป็นตำบลใหญ่ตำบลหนึ่งซึ่งถูกแยกออกเป็นตำบลอื่นเมื่อสิบกว่าปี และต่อมา ได้ถูกแยกเป็นตำบลดอยงาม และตำบลเวียงห้าว

ตำบลหัวง้มมีชื่อที่เป็นมงคล และยั่งยืนมากเนื่องจากมีความเกี่ยวพันทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ ใช้ชื่อภูเขาเป็นชื่อตำบล เพราะภูเขาลูกนี้สมัยโบราณ และปัจจุบัน มีชื่อเรียกต่างกันตามยุค สมัย อาทิเช่น

* ดอยชมพู เป็นชื่อเรียกระหว่าง พ.ศ. 1300 – 1600

* ดอยภูกามยาว เป็นชื่อเรียกระหว่าง พ.ศ. 1600 – 2000

* ดอยหัวง้ม เป็นชื่อเรียกระหว่าง พ.ศ. 2000 – 2450

* ดอยงาม เป็นชื่อเรียกระหว่าง พ.ศ. 2450 – ปัจจุบัน

ชื่อเหล่านี้ล้วนเป็นมงคล โดยเฉพาะภูกามยาว เป็นชื่อเมืองหลวงแคว้นพะเยา สมัยศตวรรษที่ 1600 เป็นต้นมา ต่อจากนั้นก็เป็นยุคของการเรียกชื่อดอยว่า “หัวง้ม” มาโดยตลอด เราชนรุ่นลูกหลาน จึงควรภาคภูมิใจในชื่อแห่งประวัติศาสตร์ชื่อนี้ และอนุรักษ์สืบต่อกันไป

สภาพทั่วไปของตำบล :

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนประกอบอาชีพทางการเกษตร

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สันติสุข และ ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ม่วงคำ และ ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

1.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม
2.สถานีอนามัยประจำตำบลหัวง้ม
3.วัด 10 แห่ง
4.โรงเรียน 1 โรงเรียน

5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

6.โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม

เขตการปกครอง :

ตำบลหัวง้มแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านป่างิ้ว

หมู่ที่ 2 บ้านป่าคา

หมู่ที่ 3 บ้านบวกปลาค้าว

หมู่ที่ 4 บ้านหนองฮ่าง

หมู่ที่ 5 บ้านสันปลาดุก

หมู่ที่ 6 บ้านป่าแดง

หมู่ที่ 7 บ้านสันหลวง

หมู่ที่ 8 บ้านบวกขอน

หมู่ที่ 9 บ้านดงเจริญ

หมู่ที่ 10 บ้านกู่สูง

หมู่ที่ 11 บ้านห้วยตุ้ม

หมู่ที่ 12 บ้านป่าข่า

หมู่ที่ 13 บ้านป่าส้าน

จำนวนประชากร :

ตำบลหัวง้มมีประชากรทั้งสิ้น 2,798 ครัวเรือน จำนวน 6,453 คน เป็นชาย 3,095 คน หญิง 3,358 คน

เศรษฐกิจ :

ราษฎรส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ทำนา,ทำไร่,ทำสวน ตลอดจนเลี้ยงสัตว์

วิสัยทัศน์การพัฒนา :

ตำบลหัวง้ม เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม

คำขวัญตำบลหัวง้ม :

หนองฮ่างถิ่นอุดม งามสมวัฒนธรรมแห่แค่ แหล่งแพร่พันธุ์ปลานิล ถิ่นข้าวคุณภาพดี