ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กอง 14 ครั้ง
2. จ้างเหมาทำความสะอาด ศพด. 16 ครั้ง
3. จ้างเหมาช่วยงานธุรการ ศพด 14 ครั้ง
4. เช่าอาคาร วัดศรีเมืองมูล 15 ครั้ง
5. ทำความสะอาด อบต. 15 ครั้ง
6. จ้างเหมาช่วยงานธุรการ กอง 15 ครั้ง
7. จ้างเหมาเจ้าหน้าประจำศูนย 15 ครั้ง
8. จ้างเหมาทำความสะอาด ศูนย์ 15 ครั้ง
9. จ้างเหมาทำความสะอาด ศูนย์ 14 ครั้ง
10. จ้างเหมาคนดูแล ขับรถ รับ- 14 ครั้ง
11. จ้างเหมาคนขับรถยนต์ ส่วนก 15 ครั้ง
12. จ้างเหมาช่วยงานป้องกันและ 15 ครั้ง
13. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กอง 16 ครั้ง
14. จ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บราย 14 ครั้ง
15. จ้างเหมาช่วยงานการเงินและ 15 ครั้ง
16. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำน 16 ครั้ง
17. จ้างเหมาคนดูแลภูมิทัศน์ อ 14 ครั้ง
18. จ้างเหมาช่วยงาน สปสช. 15 ครั้ง
19. นม รร ป่าแดง ธ.ค. 65-มี.ค 1 ครั้ง
20. จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพัน 1 ครั้ง
21. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส 1 ครั้ง
22. ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 1 ครั้ง
23. จ้างเหมาติดตั้งรั้วสแตเลส 1 ครั้ง
24. จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์ซีทร 1 ครั้ง
25. จ้างเหมาทำป้ายพระราชทานเม 1 ครั้ง
26. จ้างเหมารถขนเมล็ดพันธุ์ข้ 1 ครั้ง
27. ซื้อ นม ศพด พ.ย. 65 1 ครั้ง
28. ซื้อ นม รร ป่าแดง พ.ย. 65 1 ครั้ง
29. จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพัน 1 ครั้ง
30. เช่าตู้สาขา 1 ครั้ง
31. ซื้อวัสดุคอม สป 1 ครั้ง
32. จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยงา 1 ครั้ง
33. ซื้อวัสดุคอม สป 9300 1 ครั้ง
34. จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยงา 1 ครั้ง