ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอ 98 ครั้ง
2. จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอ 93 ครั้ง
3. จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสร 93 ครั้ง
4. จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสร 94 ครั้ง
5. จัดซื้อวัสดุคอมฯ กองคลัง 98 ครั้ง
6. จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพัน 97 ครั้ง
7. จ้างเหมาทำป้ายฝึกอบรมเลือ 90 ครั้ง
8. จัดซื้อวัสดุเลือกตั้ง 91 ครั้ง
9. จ้างเหมาทำป้ายผลนับคะแนน 91 ครั้ง
10. จ้างเหมาทำป้ายไข้เลือดออก 97 ครั้ง
11. จัดซื้อวัสดุเลือกตั้ง 90 ครั้ง
12. จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลา 90 ครั้ง
13. จัดซื้อ นม รร ป่าแดง 93 ครั้ง
14. จัดซื้อ นม ศพด.อบต.หัวง้ม 95 ครั้ง
15. จ้างเหมาทำตรายางเลือกตั้ง 87 ครั้ง
16. จัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง 92 ครั้ง
17. จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ 96 ครั้ง
18. จัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง 98 ครั้ง
19. จ้างเหมาทำป้ายงดเผา 97 ครั้ง
20. จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผน 96 ครั้ง
21. จัดซื้อวัสดุเลือกตั้ง 85 ครั้ง
22. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯ 89 ครั้ง
23. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศึกษ 89 ครั้ง
24. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครั 96 ครั้ง
25. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 95 ครั้ง
26. จ้างเหมาทำป้ายตลาด ปลอดโค 96 ครั้ง
27. จ้างเหมาทำป้ายลดอุบัติเหต 98 ครั้ง
28. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 101 ครั้ง
29. จ้างเหมาขยายขอบไหล่ทาง ม. 101 ครั้ง
30. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ( 78 ครั้ง
31. จ้างเหมากำจัดวัชพืช 67 ครั้ง
32. จ้างเหมาแผนพับรณรงค์ไข้เล 61 ครั้ง
33. จัดซื้อพัดลมติดผนัง 62 ครั้ง
34. จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 70 ครั้ง
35. จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 87 ครั้ง
36. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก กองคล 57 ครั้ง
37. เครื่องปรับอากาศกองคลัง 54 ครั้ง
38. จ้างเหมาซ่อมประตู กองคลัง 49 ครั้ง
39. จ้างเหมาซ่อมประตูภายใน อบ 51 ครั้ง
40. จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจใ 55 ครั้ง
41. วัสดุก่อสร้่าง ม.12 53 ครั้ง
42. จ้างเมหาจัดเตรียมสถานที่ 57 ครั้ง
43. อาหารเสริมนม โรงเรียนป่าแ 50 ครั้ง
44. อาหารเสริมนม ศพด. 51 ครั้ง
45. ประกาศผู้ชนะ-ปรับปรุงระบบ 46 ครั้ง
46. ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว เ 48 ครั้ง
47. ครุภัณฑ์ สป 50 ครั้ง
48. แท่นกล่าวรายงาน 51 ครั้ง
49. วัสดุ คอมพิวเตอร์ กองการศ 52 ครั้ง
50. วัสดุ สนง กองการศึกษา 57 ครั้ง
51. วัสดุโครงการขับเคลื่อนกิจ 42 ครั้ง
52. เครื่องพ่นหมอกควัน 37 ครั้ง
53. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 36 ครั้ง
54. โต๊ะหมู่บูชา 40 ครั้ง
55. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 51 ครั้ง
56. จัดซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ กอ 26 ครั้ง
57. จ้างเหมาต่ออายุ โดเมนเนม 25 ครั้ง
58. จัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัว 31 ครั้ง
59. จัดซื้อวัสดสำนักงาน กองคล 26 ครั้ง
60. จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โ 27 ครั้ง
61. จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารและ 30 ครั้ง
62. จ้างซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 1 27 ครั้ง
63. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ 25 ครั้ง
64. จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องส 30 ครั้ง
65. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 30 ครั้ง
66. จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมว 31 ครั้ง
67. ซื้อวัสดุ กองช่าง 28 ครั้ง
68. ซื้อวัสดุ สำนักปลัด 24 ครั้ง
69. ซื้อวัสดุ อปพร 30 ครั้ง
70. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองค 29 ครั้ง
71. ซื้ออุปกรณ์กีฬา กองการศึก 26 ครั้ง
72. จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โค 18 ครั้ง
73. จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข 20 ครั้ง
74. ซื้อเครื่องปรับอากาศ กองก 18 ครั้ง
75. ซื้อต้นไม้ ดอกไม่ช้ โครงก 19 ครั้ง
76. ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ โค 21 ครั้ง
77. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช 33 ครั้ง
78. จ้างเหมาติดตั้งเครื่องฟอก 24 ครั้ง
79. จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคล 21 ครั้ง
80. จัดซื้อ อาหารเสริม(นม) ศพ 20 ครั้ง
81. จัดซื้อ อาหารเสริม(นม) ป่ 18 ครั้ง