ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

สำนักงานปลัด ฯ

นางสาวศรีวรรณ แก้วสืบ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานกองการศึกษาฯ ระดับกลาง) รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นางลาลิตา หม้อศรีชัย

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวณีรวัลย์ กันทะวี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวราวุฒิ เศรษฐยะ

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ

นางสาวกรรณิการ์ ถุงเงิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวศิริมาศ เรือนสอน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาววัชรินทร์ อิ่นเอ้ย

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายธีระศักดิ์ จันทร์กันธรรม

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายณัฐพล ทองจำรัส

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุทิน บุญเที่ยง

นักการภารโรง

นายประเทือง กันทะธง

คนขับรถ

นายภัคพล ชันขันต๊ะ

พนักงานจ้างเหมา

นางทัศนีย์ บ่อกลาง

แม่บ้าน

นางสาวกิตติมา สุริยาจันทร์

พนักงานจ้างเหมา

นางนงคราญ นันจันทร์

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

นางพรสวรรค์ มูลกลาง

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม