ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการประเมินประสิทธิภาพ ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

คู่มือสำหรับประชาชนฯ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ค้นหาข้อมูล Google

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2563

         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ได้ดำเนินการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2563 ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและนำรายได้ไปพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ดังนี้
        1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แจ้งประเมินภายในเดือนมิถุนายน 2563 ชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม 2563
        2. ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563
        3. ชำระค่าธรรมเนียม และต่อใบอนุญาต กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภายใน 1 ปี ตามกำหนดอายุใบอนุญาต