ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม จัดโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มพนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม จำนวน 47 คน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม และเป็นการขับเคลื่อนเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในระดับท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย