ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดย นายวินัย เครื่องไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม โดยมีผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงาน หน่วยงานส่วนราชการ ต่างๆ ร่วมพิธีเปิด ตลอดทั้งเด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความสนใจในการจัดกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งการแสดงบนเวที กิจกรรมฐานการเรียนรู้ การฝึกทักษะ การละเล่น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ขอขอบคุณ ประชาชนตำบลหัวง้ม หน่วยงานต่างๆ ตลอดถึงผู้ที่สนับสนุน ของขวัญรางวัลต่างๆ ที่ส่งมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชน สร้างความสุข สนุกสนาน