ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช.

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2566

วันที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ณ ลานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย #ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2566 นายวินัย เครื่องไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม นายถวัลย์ ไชยปัญโญ ร.ต.อ.เกษตร ขันคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร คณะสงฆ์ตำบลหัวง้ม จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการทำงานชีวิตของตนเองและครอบครัว และพร้อมรับสิ่งดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นในวันเริ่มต้นปี 2566